Skip to main content

Milí Gajdoši a Gajdošky,

V dňoch 06.7.2018 – 08.07.2018 sa v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností bude organizovať Gajdošský Dvor. Na túto bohumilú prezentáciu gajdošskej kultúry sa podujal prvý cechmajster cechu gajdošského Ľubomír Tatarka , zvaný tiež ,,Čalamacha´´, ktorú aj organizačne zabezpečuje. Toto sprievodné podujatie, ktoré potrvá počas priebehu folklórnych slávností je zároveň oficiálnym podujatím CSG, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame, vrátane rodinných príslušníkov.
Na dvore sa môžete prezentovať ako účinkujúci i ako diváci, počas celého priebehu festivalu. Záujemcovia nech sa prosím prihlásia na moju emailovú adresu – cyklotrend@gmail.com , prípadne telefonicky na čísle 0915 433 579. Prihláška samozrejme nie je podmienkou, je len pomôckou pre organizátora.
Môžete sa tu zdržať deň, dva alebo len niekoľko hodín, tak aby sme toto podujatie dôstojne reprezentovali.
Ešte raz Vás všetkých gajdošov srdečne pozývam a teším sa na Vašu početnú účasť.

Gajdossky dvor Detva

UPOZORNENIE!
Ubytovanie ani stravovanie nie je zabezpečené. Taktiež sa nepočíta s úhradou cestovných nákladov. Žiaľ na takéto náklady CSG finančné prostriedky nedokáže zabezpečiť.

Ešte jedna informácia – dlho očakávané CD – GAJDOBRODENIE – bude na tomto podujatí k dispozícií v dostatočnom množstve, pre tých ktorí sa doteraz k tomuto nosiču nedostali.53. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU DETVA

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Instrumentum Excellens – FSP Detva 2018

   GAJDY, GAJDICE, STRUNOVÉ NÁSTROJE

Súťaž výrobcov slovenských ľudových hudobných nástrojov

na FSP Detva 2018 – III. cyklus

V zmysle schválenej koncepcie Folklórnych slávností pod Poľanou Detva sa v dňoch 6.- 7. júla 2018 predstavia výrobcovia gájd, gajdíc a tradičných strunových nástrojov (zlobcoky, oktávky, malý stolový cimbal, citara, ninera…).

Súťaž je vyhlásená v Slovenskej republike prostredníctvom okresných a regionálnych osvetových stredísk, médií, odborných periodík a oznámením priamo výrobcom.

Termíny, postup : do 15.mája 2018 zašlú výrobcovia na poštovú adresu :

Igor Gašpar

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná 35

974 01 Banská Bystrica

alebo elektronicky na adresu: gaspar@sosbb.sk v kópii na: rudolf.veselovsky@gmail.com

záväznú prihlášku vlastných nástrojov so stručným  popisom výroby a materiálu, vyhotovených v rokoch 2012 – 2018. Do súťaže je možno prihlásiť viac nástrojov (pre každý vyplňte samostatnú prihlášku – v prílohe – v prípade potreby prekopírujte).

SÚŤAŽ – HODNOTENIE NÁSTROJOV odbornou porotou sa uskutoční v piatok 6. júla 2018 od 9.00 – 15.00 h v DK AS Detva – každý výrobca si ich predstaví osobne. Prioritná bude zvuková hodnota a zachovanie tradičných výrobných postupov, výtvarná úroveň. Na nástrojoch – podľa možnosti a Vašich zvyklostí – by mohol byť uvedený rok výroby, iniciály, resp. znak výrobcu.

Do 15. júna 2018 dostanú prihlásení výrobcovia pozvánku na podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. – 7. júla 2018. Pobyt hradí organizátor. Harmonogram a podrobnosti pobytu zašleme súbežne.

Najlepším výrobcom bude udelená cena – certifikát :

Instrumentum Excellens – FSP Detva 2018.

TVORIVÁ DIELŇA výrobcov (6.-7.7.2018 – podľa rozpisu) vytvorí priestor na výmenu skúseností. Výrobcovia, okrem prihlásených nástrojov prinesú aj ďalšie, napr. nedokončené, s príslušným materiálom a budú prezentovať vlastné výrobné postupy. Hodnotenie a tvorivá dielňa budú prebiehať súbežne. Organizátor vyhotoví foto a videodokumentáciu. Na tvorivú dielňu môžu prísť aj mladí ľudia – výrobcovia začiatočníci a záujemcovia o výrobu, ktorí budú mať možnosť praktických ukážok a konzultácií o výrobe.

Rozhovory o ľudových nástrojoch – komorný scénický program v rámci FSP Detva v sobotu 7.7. 2018 od 10.00 h v Dome kultúry AS Detva s výrobcami a interpretmi, so slávnostným odovzdaním certifikátu Instrumentum Excellens FSP 2018 najlepším výrobcom.

Do tohoto programu sú pozvaní všetci zúčastnení výrobcovia.

FSP Detva podľa finančných možností vytvoria podmienky na odkúpenie niektorých najlepších nástrojov pre Podpolianske múzeum v Detve.

Projekt Instrumentum Excellens chce taktiež napomôcť pri prieskume súčasného výskytu uvedených ľudových hudobných nástrojov, ich výrobcov a interpretov na Slovensku, druhov, techník výroby, interpretácie. Je našou snahou zaktivizovať všetky regióny Slovenska a pritiahnuť výrobcov k účasti na tomto podujatí a ich propagácie.

Prosíme preto najmä osvetové strediská v SR, aby nám poskytli včasné a konkrétne informácie o výrobcoch vo Vašich regiónoch a informovali svojich výrobcov

o tejto vyhlásenej súťaži.

 Hlavný vyhlasovateľ a garant: FSP Detva

Spoluorganizátori:

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Dom Matice slovenskej Banská Bystrica

Bližšie informácie poskytnú pripravovatelia.

Mgr. Igor Gašpar, PhD.:   048/4125206, 0905926163, e-mail: gaspar@sosbb.sk

Mgr. Rudolf Veselovský: 048/4193465, 0907800316, e-mail : rudolf.veselovsky@gmail.com

Príloha: prihláška do súťaže.Kalendár gajdošských podujatí v roku 2018

FEBRUÁR:
9.-11.február – Gajdošské fašiangy, Medzinárodný gajdošský festival (Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostoľany).

APRÍL:
20.-21. apríl – Cirkus Hájenka (30.r. domu kultúry Zrkadlový háj, BA)

MÁJ:
3.-6. máj – Dudársky Rej 2018 (Bielorusko)
12.-13. máj – Bojnický jarmok
26. máj – Maratón Gajdošským chotárom (Oravská Polhora)
26.-27. máj – Nerezine – Ostrov Lošin (Chorvátsko)

JÚN – JÚL:
10. jún – Turčianske slávnosti folklóru (Múzeum SL Dediny Martin)
22. jún – 23. jún – Hornonitrianske folklórne slávnosti (Lesopark Prievidza)
22. jún – 24. jún – Horehronské dni spevu a tanca (Heľpa)
21. jún – 24. jún – Strážnice (ČR)
29. jún- 1. júl – Folklórny festival Východná
6. júl – 8. júl – Podpolianske folklórne slávnosti Detva (Gajdošský dvor CSG)
14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná
22. júl – Festival Goralskej kultúry pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

AUGUST:
3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)
2.-5. august – Jánošikové dni (Terchová)
17.-18. august – Hontianska paráda
18. august – Dulické ozveny (Belá-Dulice)
18.august – Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová)

SEPTEMBER:
7.- 9. september – Gajdovačka, Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)
13. – 16. september – World Music Festival Bratislava
29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)