Príhovor a hodnotenie roka 2018

Príjemný dobrý deň alebo večer.

Verím, že ak sa na stránku dostanete a v pokoji si začnete listovať v jej útrobách, prečítate si aj moje postrehy a skúsenosti, ktoré som si na chrbte doniesol ešte zo starého roku. Schválne som čakal s príhovorom do dnešných dní, lebo som chcel byť už obohatený o skúsenosti a zážitky s poľského 19 rokov trvajúceho festivalu v Polajewe. A tak začínajú porovnania ale aj výmena skúseností pri prípravách festivalov dôslednosť, predvídavosť kreativita a skúsenosť sú hlavnými predpokladmi zdarného priebehu podujatia. Viem už dobre čo znamená informovanosť, úcta k návštevníkovi, ponuka programu, občerstvenie, informačné banery, fotografie, slušný a všadeprítomní inšpicienti, informátori, ktorý dokážu s úsmevom aj humorne informovať ľudskú zvedavosť. Všetko je to nesmierne dôležité a preto nadväzujem na prvé väčšie podujatie v roku 2018 a to gajdošské fašiangy. Ich priebeh ste mali možnosť posúdiť a aj skritizovať aj na týchto stránkach. Vecte, že nás to posúva dopredu, dáva nám viac informácií čo zlepšovať a čo udržať v rámci tradícií. Viem a budem si vedomý slov hlavne Bernarda Garaja staršieho, ktorý mi pri spoločných chvíľach hovoril, že Gajdošský Festival je stretnutie gajdošov v tej priezračnej, priateľskej forme, aby sa tak ako on rád stretával s takto zacielenými ľuďmi tak i my by sme mali poňať toto stretnutie ako neformálnu príležitosť oživiť obchôdzky a hrať hlavne v priestoroch spoločenských ako krčmy, hostince, námestíčka dotknutých obcí, kulturáky a ich obdoby a hlavne navštíviť ľudí, ktorí už nemajú silu isť do kostola ani na obecné vystúpenie do kultúrneho domu. Vystúpenia sú vždy pevným bodom fašanfových programov, ale tam sa gajdoš ukáže len ako účinkujúci s ukážkou svojej hry a poťažne spevu v krátkej časovej úsečke. Ale v krčme a na obchôdzke sa naplno prejaví jeho kreativita, kondícia a hlavne schopnosť zaujať a zabaviť,. To je gajdoš ktorý sa takto aj sám vzdeláva, rozširuje si repertoár piesní a teší tým svoje okolie. Humorné piesne viem so svojich skúseností vždy zaujmu a dobrý tanečníci vždy zdupľujú radosť so života a sviatku. Takže tieto body sa nám darí napĺňať aj vďaka starostom na čele s Dušanom Pacalajom z Malej Lehoty, ktorý sa vždy stavia veľmi ústretovo k dobrým nápadom a realizuje ich. Je to moderovanie hlavného programu, zaistenie tabuľky na dom Gusta Adamca, prípravy zásoby jeho pálenky a tak ďalej. Ináč sa všetko nieslo v tradičnom duchu a vďaka veľká fašangovníkom sa podujatie nieslo vo veselom štýle. Cechová schôdza bola výborne pripravená zamestnancami OU jedlové Kostolany na čele s so starostom Dušanom Kazimírom za čo mu ďakujem. Kvalitu a naplnenie programu schôdze tradične naruší neskorý začiatok a potom sa nenaplnia všetky body programu čo ma veľmi mrzí, že sa vlastne posledné body programu neprejednali pre časový sklz. Účasť by mala byť svätá pre všetkých majstrov!!! Bez prihliadania na spoločenskú dôležitosť!!!! Tovarišom aj učňom je to vlastne príklad!
Ďaľšie nóvum sa udialo v Detve na PFS. Zriadili sme gajdošský dvor. Za jeho prípravu ďakujem Ivanovi Matisovi, ktorý sa nadýchol a so synom a obcou Oravská Polhora pripravili krásnu prezentáciu v tomto dvore. Ďalší, ktorí pomohli bol Jaro CHalúpka, deti s Oravskej Polhory, Táňa Tóthová, ženy kuchárky s Oravskej Polhory. Ďakujem aj mladým gajdošom s Jedlových Kostolian a Veľkého Zálužia, že obohatili dvor krátkými ukážkami svojej hry. Škoda len, že v sobotu večer už nemal kto zahrať a po 18.00 bol dvor pustý. Detva tento náš dvor ohodnotila ako výborný nápad a v tomto roku budeme robiť znova s nadpisom Podpoľanie a Podhalie. Verím, že si prídete na slávnosti zahrať všetci čo máte radi dobré nápady v prázdninovom festivalovom kolotoči a gajdy budú znieť čo najčastejšie kvalitnou hudbou. Ďakujem aj majstrom výrobcom , ktorí znamenite reprezentovali na súťaži „Instrumentum excellens“ so svojimi skvostami až na jedného ktorý bol so súťaži diskvalifikovaný.
Septembrová Oravská Gajdovačka fungovala podľa tradičného receptu a udržuje si vysoký štandart aj medzi zahraničnými účastníkmi. Súťaž mladých talentov pre nezáujem staršej kategorii bola teda len v tej do 15 rokov a nie je to dobrá známka pre slovensko, keď taká porota kde sedia Prof. Garaj, prof. Jean Pierre van Hess. Dr. Lindsay Davidson, nemá príležitosť ohodnotiť aj decká nad pätnásť rokov. Ale už je raz tak. Ďakujem Mirovi Žabenskému za tak hviezdnu jurry. Termín Gajdovačky sa kríži s Radvanským jarmokom, kde sa snažím prezentovať gajdy, lebo tam mali domovské právo a všetci valasi sa tam stretávali s absolútnou samozrejmosťou a pri gajdách sa zabávali, spievali a tancovali. Takže sa snažím práve ja udržať zvuk gajd na tomto podujatí. Odporúčam vážne porozmýšľať o zmene termínu Gajdovačky, lebo sa nemôžem zúčastniť a v noci sa presúvať po ťažkom dni hrania a predvádzania výroby na odovzdávanie Gajdošskej dediny Oravskej Polhore je nepríjemné….
Jesenné časy nám ubehli pomerne rýchlo a ja si pred vianocami ozaj želám vždy aby sme komunikačne nezlyhali a snažili sa spolupracovať na prípravách podujatí vo väčšom počte , zapájať sa aktívnejšie do diania v cechu, ktorý nám závidia všetky okolité krajiny. Naozaj som si vedomý dôležitosti stmeliť sa dokopy a neotáčať sa chrbtom len pre iný názor alebo ješitne a detinsky riešiť akýkoľvek spoločenský podnik. Ďakujem všetkým ešte raz za pomoc pri prípravách gajdošských akcií a verím, že tak učiníte aj v budúcnosti.

S pozdravom a s nádejou Vás zdraví  Ľubo Tatarka.

23.1.2019Priatelia!

Podarilo sa nám prekľučkovať, preskackať, alebo sa len tak pretiahnúť cez tristošesťdesiat päť dni minulého roka 2015!  Významný rok s pohľadu môjho. Opäť som zaznamenal vysoký záujem o gajdy so ztrany organizátorov, festivalov a práca ktorú robia istý ľudia svedomite a pre dobro veci sa neraz vyplaví na povrch v podobe výbornej hry, výbornej interpretácie piesne, vynikajúceho nástroja, ktoré pribúdajú a niekedy aj zodpovedne sa obliekajúcich solistov, ktorých kroj zapadá do oblasti prezentovanej hudby, pesničky. Je to všetko na očiach pozorného diváka a aj po dlhšej dobe od podujatia sa nájdu ľudia, ktorí mi povedia o slabôstkach vo výkone skupiny, jednotlivca hrajúceho aj na gajdach.  Vtedy si uvedomujem, že by malo prísť k rozhodnutiu, aby sme sa viac krát stretli a porozprávali sa o problémoch, ktoré Vás kvária pri prezentáciách gájd a kultúry prislúchajúcej.
V starom roku sme na začiatok mohli počuť so všetkých medií hru aj vianočné hry, aj zvyky ktoré sú krásne vtedy, keď sa medzi betlehemcami aj gajdoško mihne, alebo je tam ako kmeňový člen.  Betlehemci majú mocnosť od začiatku adventu do konca troch kráľov, vyšľachtiť svoju hru ozaj brilantne a chodením po spievaniach sa vyhrať, popri tom aj dodržiavať tradíciu sviatkov narodenia krista.
Aj fašiangy sú dlhý sviatok, kde všade má gajdoš priestor a môže hrať. Malá Lehota dopadla po novom, teda viacmenej tak ako hu chcel mať starosta obce a mala teda aj zástancov aj kritikov. Ale ročník obec zvládla aj kôli vynikajúcemu ubytovaniu a pohosteniu bravúrne a mňa uchvátil s vystúpenia krásny, spontánny obraz príchodu gajdoša, Bernarda Garaja staršieho, ktorý nám ukázal silu ducha a nestora, odkazu gajdošského a kvárený chorobami veku sa rozgajdovau a so slzami v očiach jeho aj doprovodu, syna Berca a Betky Čadeckej sa predviedol vo svojom čarovnom svete gajdošskom. Nádhera. Potom, po veľkej noci sa už začínajú ozývať stretnutia a prvé vystúpenia po krajine a príchodom leta sa rostŕha vrece festivalov, kde som zhliadou nejedno vystúpenie a teším sa s rastúceho množstva talentovaných gajdošov. Trocha postrádam všímanie si tradičných pastierskych sviatkov valaských, pastieri využívali a tradične slávili viacej sviatkov leta, kde mali gajdy prioritné zastúpenie a keď trebárs chcem vidieť a zažiť miešačku, alebo rozsad oviec, musím vycestovať do pohraničných obcí na poľskú stranu a tam to robia s tou najväčšou pompou a úctou k tradícii.
Priatelia, vchádzame do jubilejného roka, kedy sa dožíva cech slovenských gajdošov dvadsať rokov a to je vek dospelosti aj pre junáka!  Vieme všetci chlapi, že po prekročení dvadsiatky sa junáčik mení na chlapa činu a ustálených rozhodnutí.  Tak si aj ja predstavujem, že bude cech pracovať. Reprezentatívne a v súčinnosti s ostatnými skupinami zaujímajúcimi sa medzi iným aj tradičnou kultúrou, s etnokatedrami, so SĽUKom, Lúčnicou a ďalšími skupinami a súbormi, aby tvoril akéhosi poradcu a otca myšlienky. Je dobre sa poradiť, ja vždy konzultujem všetko možné s podobne sa zameranými ľuďmi a odborníkmi a nechcem strácať čas vymýšlaním dávno vymysleného. Budem rád, keď sa k tomuto všetkému toho roku viac krát posadíme a určíme smerovanie.
Komunikácia nesmie viaznúť a hlavne zápal pre vec a pomoc nesmie ochabovať. Výchovou mladých a mladších, mali by sme dokázať životaschopnosť slovenského gajdošského hnutia a mladí by mali vyhľadávať starších gajdošov a osvojovať si regule, ktoré boli prebrané od staršých a už nežijúcich gajdošov.
Na sklonku roka, druhýho decembra sa podarila našim členom cechu Milanovi Ruskovi a Ďurovi Hamarovi historická vec, kedy boli gajdy a gajdošská tradícia prijatá do celosvetovýho nehmotnýho kultúrnyho dedičstva ľudu UNESCO a teraz si predstavujem, že podaním rúk týmto všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave, aby sme všetci čo sa nás to týka spoločne pracovali na slušnej tejto prezentácii. Máme čo robiť a čas ukáže, ako sa popasujeme s ďalšou prácou zviditeľnenia Slovenska aj cez gajdy a gajdošskú tradíciu slovenskú.
Čaká sa to od nás všetkých a tak sa teším na spoluprácu a na spoločné rozjímania ako a kde poženieme tento vozík bohatstva prostého  ľudu slovenskýho.
 
Nech sa Vám v živote darí a v muzike tiež.!!!

 

Ľubo Tatarka.


Srdečný pozdrav gajdošom do vianočného víru!

Pozdravujem Vás milí moji gajdošský priatelia a ostatný prijaznivci  možno aj neprajníci.  Dovoľte aby som Vám zaprial, hoci už po večeri a aj po polnočnej dobrú náladu počas celých sviatkov vianočných a Štefana, ale aj starého a nového roku, ktorý s nádejou očakávame. Do toho vskutku nového roku Vám prajem milších susedov, susedky aj zamestnavateľov, úžasnejších priateľov a priateľky, poslušnejšie, zdravšie detiská, no vlastne, aby ste veľmi nenarážali na realitu života a triafali len tie príjemnejšie momenty života. Zdá sa, že k tomu budete potrebovať aj nejaké nemalé množstvo šťastia a hlavne zdravia, ktoré si patrične strážte a utužujte.

K tomu všetkému – ku cieľom muzikanským, ku kilometrom neľahkým, prejdeným za prezentáciou našej piesne a hry, za tancom a zážitkami veľa šťastia Vám vinšujem, aby ste sa zo všade vracali s pocitom dobre vykonanej práce a verte, že podľa seba viem, že je to príjemné doznievanie pocitov dobrej reprezentácie a tak verím, že poctivou premyslenou prácou a cvičením sa Vaša hra vylepší a stále sa budeme stretávať s úsmevom a bez zbytočných emócií.
Prosím všetkých zainteresovaných ctených majstrov cechu gajdošov slovenských, tovarišov cechu a aj pracovitých učňov, aby sa snažili navštevovať akcie venované gajdám a gajdošským akciám, aj keď nie sú priamo pozvaní, lebo podľa seba viem aké je dôležité kontaktovať sa s gajdošmi, či už s domova, alebo zo sveta, z iných regionov, lebo aj to mi je známe, že aj gajdošom z cudziny je milé a vzácne zoznámiť sa so svojimi kolegami od nás! Neraz mi rozprávali a neraz sme to preberali, že aktivita u nás je akosi utlmená a že by sa patrilo aj na gajdošských fašangoch vo väčšom počte stretnúť sa na cechovej schôdzi, ktorá sa bude a vždy sa aj poriadala pre členov cechu. Viem, že je to dosť náročné na čas a financie za cestu, ale ak sa dáte dokopy a zložíte sa na cestu, dáte najavo, že Vám na cechu záleží a po zapísaní gajdičiek do zoznamu celosvetového nehmotného kultúrneho dedictva je aj tak trochu spoločenská povinnosť prísť a slušne sa pripraviť na pripravovanú schôdzu.  Nemôžeme donekonečna ignorovať tieto sťaby povinnosti, lebo zisťujem, že takýmto prístupom, nezáujmom o dianie v cechu sa mladí ľudia veľmi rychlo prispôsobujú a svoju absenciu odôvodňujú, že tam ani majstri nechodia, tak prečo by sa mali oni unúvať, keď tak neurobia Tí čo sú a mali by byť príkladom. Viem to dobre a teší ma to, že sme už v hodnom počte, že sa rozrastáme, vďaka Jurajovi Hamarovi a Milanovi Ruskovi ( prepáčte mi ak som dal zlé poradie dôležitosti), sme sa dostali do skutočne celého sveta a to vyžaduje aj reprezentovať minimálne na takej úrovni ako to bez problémov robí trebars Lukáš Lacko, Mišo Machava, Betka Čadecká, ktorá sa úplne zahryzla do organizovania a propagácií gájd na Slovensku aj vo svete, teda by sme mali viacerí napodobniť spomenutých a nenápadne sa snažiť napodobiť aj kolegu Jura Dufeka, ktorý robí gajdovaniu na Slovensku neuveriteľne dobrú službu. Všetkým!   Aj pre mňa v skorej mladosti bolo úplne normálne zúčastňovať sa Strakoníc aj bez pozvania, lebo ako gajdoš som sa mohol práve tam stretnúť s gajdošmi a výrobcami z celého sveta, vymeniť si skusenosti, ale aj presvedčiť pozorovateľov o možnosti pozvania na ďalšie festivaly zamerané na gajdošskú hru. Neberte prosim moje riadky ako dáke poučania, len si myslím, že moje dlhoročné skúsenosti sa oplatí premyslieť, ak chcete, aby Vás tento gajdošský svet akceptoval. Všetko, čo som chcel, som určite do tohoto článočku nenapísal, lebo som sa spontánne rozhodol napísať práve po polnoci, Vianočnej noci prvého sviatku, aby to tak trochu slávnostne vyznelo.
Milí moji priatelia, ešte raz si dovolím poďakovať za znamenitú reprezentáciu počas roku 2015 a nastolenú cestu prosím udržať aj v nastávajúcom roku 2016!!!   Je to už tak, numero sa nám za týždeň zmení a my sa môžeme začať sústreďovať na rok, vinšovačku v tomto novom roku a na fašiangy do hornej Nitry….!
Veľa zdravia a šťastia do práce a do hudby, spevu a tanca!
 
Ľubo Tatarka.

  

Novoročný pozdrav prvého cechmajstra pre rok 2014:

Vážení priatelia.

Ani sme sa nenazdali a vkúrili sme do 14-teho roku v tomto miléniu. Je to rok, kedy si zase budeme pripomínať výročia našich predkov aj vzorov a oslavovať dožité jubileá našich súčastníkov , priateľov aj rodinných príslušníkov.  Vždy je to aj príležitosť  vziať si nástroj do rúk, pohladiť, utrieť od prachu a pohrať piesne, ktoré hrávali naši starí dobrí priatelia a známi , aj neznámi….

Je to tak.  Čaká nás práca pokiaľ možno v kolektíve, na prezentácii gájd po Slovensku ale aj vo svete. Prijatím gájd a tradícií okolo tohoto čertovského nástroja nás čaká práca neľahká.  Už cítime viacerí, že sa stupňuje záujem o problematiku  tohoto nástroja a to je veľmi dobre. Obsadzovanie po podujatiach sa zvýšila neúmerne a začína sa medzi ľuďmi šíriť chýr výskytu gájd aj u Nás na Slovensku. Ono si ľudia pri spoločných stretnutiach povedia všeličo a tak aj gajdy sa dostávajú do povedomia hlavne ústnym podaním, podporovaná rôznymi plagátikmi a propagáciou na podujatiach celoslovenského významu. Je len na nás, ako sa postavíme k popularizácii nástrojov a kto ako priloží ruku k dielu a kvalitou prejavu, hry a vystupovania na verejnosti presvedčí ľudí okolo kultúry, že je správny krok pozývať gajdošov na kultúrne podujatia, ale aj na prednášky a besedy.  Viem a neraz sa aj zúčastňujem podujatí v cudzine a vidím ako sme spoločne zabodovali v Čechách, Poľsku, na Morave, ale aj v Západnej Európe. Využijem aj toto miesto na poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa postarali o vystúpenia a celkovo o to, že gajdy znejú vo Východnej, Myjave, Detve, Heľpe, Košiciach, Tatrách aj v Hrušove, kde sa naše dievky postarali o kvalitnú prípravu dvora gajdošského a ozaj mi viac ľudí povedalo, ako spokojne odchádzali z dvora obohatení o nové poznatky, s rozšíreným obzorom vedomostí.  Milé a usmievavé devuchy okolo mojej Betky, veľká poklona a viera v prípravu ešte kvalitnejšieho ročníka, ktorí nám postaví fundamenti tradícii na veľa rokov.

Hrajte a snažte sa prezentovať ako slušní, vzdelaní pokračovatelia tradícií u nás, na Slovensku. Vytvárajte si hracie príležitosti a tešte sa zo života a mladosti. Je pomerne krátka, tak do toho!

Ľubo Tatarka

  

Novoročný pozdrav prvého cechmajstra pre rok 2013:

 

Milí moji priatelia , gajdoši aj všetci obdivovatelia gajdošskej muziky.

Zase sme o rôčik starší všetci, nielen ja a ani sa mi veriť nechce že tak rýchlo sa dočká človek päťdesiatpäťky. Ale teším sa z dvoch minuloročných znovunarodení a to sa mi tiež ani veriť nechce.
Zamýšľam sa dennodenne nad ďaľším spoluúčinkovaním a prácou v cechu, ale aj mimo neho. Začnem teda tým , čo ma tak veľmi škrie a porovnávajúc z druhými príkladmi z cudziny sledujem, že vážne zaostávame vo všeobecnosti v kvalite hry a v kvalite celkového prejavu. Jeden z vážnych nedostatkov je nedostatok novej krvi do gajdošských radov a tam vidím hlavný nedostatok. Sám sa o mladých záujemcov obzerám, ale v mojom okolí žiadna ZUŠka nechce na úrovni spolupracovať a to mám jednu z dlhou tradíciou ľa, cez záhradu. V Brusne je vychytená druhá hudobná škola a tiež nik nie a nie sa zaujímať o náš čarovný nástroj. Je proste nutné aby sme všetci bez výnimky robili gajdám len tú najšlachetnejšiu reklamu a nie opačne. Viem a počúvam z nevôľou komentáre na správanie sa gajdošov v minulosti, ale žiaľ aj teraz. Roky pribúdajú aj Vám a tak verím, že pripravujúc sa na rodičovskie povinnosti sa čoskoro dostanete aj v tomto obore do formy. Presnosť a slušnosť je výsada nielen kráľov, ale aj nás gajdošov by mala byť.
Obdivujem všetkých a ďakujem obetavým organizátorom vlaňajších gajdošských podujatí a festivalov za prípravu reprezentačných podujatí väčšinou zo zahraničnou účasťou a teda aj o to náročnejšou prípravou. Ďakujem všetkým, ktorí svojou troškou do mlynka pomohli v zahraničí dať do povedomia náš cech a snahu o pobavenie dnes už vyspelého publika všade na okolo. Myslím hlavne na STRAKONICE 2012, kde sme po rokoch dostali priestor a ktorí sme si podržali zo cťou a dostalo sa mi do uší od ozajstných odborníkov, že sme, ste prekvapili svojími výkonmi a hrou. Mal by som aj výhrady, ale tie si neodpustím na mieste na to určenom.
Chcel by som medzi iným poďakovať menovite za svoju snahu Jurovi Dufekovi za výrobu ozaj znamenitých nástrojov nad ktorou spoľahlivosťou žasnú ľudia ďaľeko za našimi pomyselnými hranicami a aj hra jeho je obdivuhodná a uznávaná.
Ďakujem organizátorom festivalov naších tradičných, Marte Tisovskej, srdiečku neúnavnému, pri príprave Fašangov a Mirovi Žabenskému za Gajdovačku v Polhore, umne zoradený festival na ktorý sa tešia všetci pozvaní aj nepozvaní hostia.
Ďalej spomeniem Bernarda Garaja a Drahoša Daloša a ďakujem im za pomoc a prípravu fašangov v Lehote. Na záver mojich poklon sa hlboko skláňam pred dievčencami,:  Betke Čadeckej, Dominike Kevickej, Nike Lebocovej, Katke Piatnicovej za skutočne zaujímavo pripravený dvor v Hrušove a bez pomoci sa vysporiadali z davmi pozorných záujemcov, návštevníkov Hontianskej Parády. Aj to bola naskutku dobrá akcia na spropagovanie našich snáh. V neposlednom rade ďakujem stopercentnému adminkovi Dušanovi Kevickému, ktorý sa aj napriek problémom v robote aj v rodine vždy pružne postaví a zariadi veci dohodnutie a rozrobenie.   Betke, ďakujem aj za všetkú, celoročnú snahu pripravuvať a koordinovať stretnutia a sústredenia, len by to chcelo aj spracovávať poznatky a skúsenosti na stránke, kde sa nič nemení a mnou požadované zážitky z leta gajdošského tam nedal nik!  Neverím, že všetci chodíte kosiť hrabať sená, chovať rano aj večer dobytok do maštale a každú sobotu kydať hnoj na voz a vyvážať zimou na pole! Nerád počúvam od kufrikárov, že „nemám čas“, veď do ústredného kúrenia sa nechystá drevo v hore za veľkomestom. Snaha niečo urobiť naviac nám ešte chýba a to je sebakontrolou ľahko zistiteľná skutočnosť. Veď by  nás mala hudba len a len Tešiť a úsmev a pesnička by nám nemala miznúť z pier. Robíme , myslím si muziku pre vlastné potešenie a pre potechu počúvajúcich a pozerajúcich sa divákov. Preto je ozaj pôžitok vidieť bezchybne odetých gajdošov na scéne, ale aj mimo nej v nefalšovaných hábach našich starých otcov!!!

Vchádzame do trinástyho roka dvadsiatyhoprvýho storočia a dúfam, priam verím, že budúci rodičia, čo čochvíľa jeden za druhým budete sa zaradíte do spoločnosti dospelákov, čo vytiahnu zástavu cechu aj národa vysoko do oblakov, aby nám ozaj ten svet závidel aký junáci a devy u nás kultúrne vyrastajú a tešia sa zo zdravej kypriacej mladosti, spevom a hrou si spestrujú volnie chvíle a tešia seba a svoje okolie.

 

Ďakujem všetkým a teším sa na spoluprácu:

I. cechmajster Ľubo Tatarka.

  

Milý a svetom ošľahaný bratia gajdoši.

Dúfam , že sa statočne a z úctou pripravujete na sviatky vianočnie a že sa najdu jednotlivci alebo skupinky, čo prejdu po spievaní svojou obcou alebo navštívia priateľov , rodinu a možno aj svoje vzory, ak dáke máte.  Vždy sa mi to osvedčilo, lebo som si uctil blízkych a popri tom som sa znamenite rozohral.
Vianoce, Vám všetkým bez výnimky , prajem aby ste prežili v tichosti, božskej svätosti a veselosti z narodenia krista. Nech Vás pán uchová od chorôb, závisti, závislosti, potupy, nešťastí a všemožných nepríjemností. Betlemske svetlo nech Vám jasne svieti!!!
Minulý týždeň sme sa po dohode zo starostkou Malej lehoty Pani Martou Tisovskou, stretli v Jedlových Kostolanoch  v peknom prostredí jedálni obecného úradu na schôdzke kde sme aj keď neskoršie ale predsa rozdebatovali problémy, ktoré sprevádzajú roky „GF“ a ktoré treba bezodkladne riešiť a ktoré by nás všetkých mali zaujímať ak chceme aby tento festival vekom asi najstarší tradíciu utužoval a aby sa jeho kvalita dvíhala stále vyššie. Tieto dedinky už navštívilo za tých dvadsať päť rokov veľa významných hostí z celej Europy a isto sa zmienili medzi svojími o kvalite nášho festivalu. Väčšinou som mal možnosť zvítať sa vlastne zo svetobežníkmi, ktorí sa pohybujú po celom svete a vedia s prehľadom porovnávať a teda aj zaradíť náš malý festivalček do pomyselného rebríčka. Je nutné aby sme všetci svojim záujmom pomohli pani Tisovskej uľahčiť prípravu a to aj tým , že sa včas informujeme o svojom účinkovaní-neúčinkovaní a svojou účasťou obohatili fašiangovú gajdovačku. Rôčky nám všetkým pribúdajú a tak si myslím , že by sa mohli aj viacerí mladí gajdoši zapájať do príprav týchto.  Schôdze sa zúčastnili dvaja pracovníci Pohronského Osvetového strediska a ích riaditeľka, ktorá sa z nepredstieraným záujmom informovala o všetkom možnom a verím že jej poznatky povedú k lepšiemu. Ďalej prišiel Drahoš Daloš ktorý sa nám dal presvedčiť, že potiahne svoju káru ďaľej a že dramaturgicky prispie aj v tomto a aj v ďalších ročníkoch. Jeho skúsenosti s ďaľšou prisediacou a našim srdcom jedinečným s Martuškou Tisovskou  sú neodškriepiteľné a verím , že aj po organizačnom odchode Bernarda Garaja sa bude pracovať z úsmevom a pre dobrú vec. Ďalší prisediaci okrem mňa bol domáci starosta Jedľových Kostolian Dušan Kazimír  ktorý sa tiež postavil k festivalu z veľkým nádychom a okrem perfektného ubytovania sa podujal aj organizačne pomôcť pri príprave.S tymito ľudmi sme sa zamysleli nad poriadaním ďaľších ročníkov aby sme zvýšili návštevnosť a pohodlie divákom a fašangovníkom. Tento ročník vlastne zaknihuje viacej zmien.
26. ročník GF  sa začne v sobotu  o 16.00hod v M. Lehote a o 18.00hod. v Jedlových Kostolanoch.
Týmto dvom koncertom bude predchádzať schôdza Cechu, ktorá sa začne presne o desiatej hodine predpoludním  v Obecnom úrade v Jed. Kostoľanoch. Týmto sme zrušili zbytočné presúvanie sa po doline a vlastne aj vďaka neúčasti a sprostej výhovorke starostky Veľkej Lehoty sme zareagovali takto, dúfam sme tým nikoho neurazili a nemienime to ani nijako meniť.  Veľká Lehota niekoľko rokov nie práve šťastným spôsobom zneužívala festival a hlavne finančne sa nepodieľala na organizácii. Vyvrcholilo to tým , že keď bola starostka vyzvaná aby sa aj finančne podieľala na zdarnom priebehu, tak odmietla veškerú spoluprácu. Toto som si vypočul z úst pani tisovskej už neraz a stotožňujem sa z jej názorom ako aj z názorom môjho predchodcu Bernarda Garaja ktorý tam ani vystupovať z týchto dôvodov nechodil. Ja na svoju obranu podotýkam, že som nie s týchto dedín a nie su mi známe ích problémy , len môžem niečo zo skúseností tušiť , tak som neraz na Veľkej hral , zato , že je fašang a nie z dákych skrytých sympatií k starostke obce.
V Nedeľu sa uskutočnia slávnostné svätie omše v obidvoch obciach kde sa určia účinkujúci v sobotu večer po dohode s vedúcimi oboch úderok kto kde zahrá. Dobre by bolo aby ste sa zaujímali o tieto skutočnosti aby ste boli v obraze.
Verím , že tieto zmeny Vám spríjemnia pobyt a budete menej uštvaný ako po minulie roky. Viem , ako Ťažko je takéto niečo dať do kopy , tak Vás všetkých prosím o disciplínu a hlavne rozumným požieraním si isto nenarobíme negatívnu reklamu a ľudí presvedčíme že sme rozumný a civilizovaný ľudia.
Poprosím Vás na záver aby ste mne alebo Drahošovi Dalošovi potvrdili čím skôr účasť , najlepšie ešte v tomto roku a najlepšie do Vianoc!!! Budeme podľa toho zadeľovať gajdošov do programov v oboch obciach. Budeme po vzájomnej dohode redukovať množstvo gajdošov na vystúpeniach. predstavujem si , že každý gajdoš si považuje za česť, navštíviť festival a svojou hrou a vtipom zabaviť dedinčanov a návštevníkov festivalu. Vždy sme to tak robili, aj keď nás bolo ešte gajdošov pomenej a držali sme fašang na dedine až do utorkovej polnoci. Tak sa to patrí a na tejto doline zvlášť.Ďakujem za skoré vybavenie požadovaných drobností.
Z hukotom sa lúči Váš  Čalamacha I. skorovyliečený.
P:S: Ak som niečo pozabudou, tak moje T:č. je 0905356659, lubo.tatarka@gmail.com,
Drahoš Daloš: drahosdalos@gmail.com

 


 

Nesmierne nás teší, že po dlhšom čase sa nám podarilo vytvoriť nové stránky www.gajdy.sk. Ide o prezentáciu gajdošského občianskeho združenia Cech slovenských gajdošov.  Cech slovenských gajdošov vznikol v roku 1996. Jeho členmi sú priaznivci a zanietenci gajdošskej tradície na Slovensku.  V súčasnosti počet gajdošov a členov Cechu slovenských gajdošov presahuje číslo päťdesiat a veková kategória má širokú škálu.  Cech slovenských gajdošov má samostatné regule, insígnie a cechovú izbu, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Oravskej Polhore. Hlavným cieľom cechu je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať gajdošskú tradíciu, ako aj pomáhať  napredovať mladým gajdošom na Slovensku.


 

Novoročný príhovor Ľ. Tatarku

Velevážení majstri, pracovití a učenliví tovariši a učni cechu nášho gajdošského.

Prekročili sme dnes v noci cez prah roku nového, roku 2012. Prekrásna noc veští že, keď sa posnažíme ako ona, tak sa bude pre nás vyvíjať k všeobecnej spokojnosti a úcte. Nový rok je vždy čas na zamyslenie sa, čo nás čaká neminie. Verím, že sa nestane nič nepríjemné a budeme sa stretať len na stretnutiach milých a príjemných, s úsmevom a novými nápadmi, ktoré budeme radi uvádzať do života a poučiac sa rokmi minulími sa presvedčíme o nutnosti popracovať na všetkom, na čom treba a vypomôcť na akciách na, ktoré sme sa chodili iba nezainteresovane zúčastniť.

Prajem všetkým gajdošom, aby sa v plnej sile a zdraví ujali práce v roku novom a aby sa im darilo tak v súkromnom ako aj v gajdošskom živote. Nazdravia!!!

I. cechmajster Ľubo Tatarka.

 


 

Príhovor novozvoleného Prvého cechmajstra:

Vážení cechmajstri, majstri, tovariši, učni a všetci priaznivci hudby gajdošskej a ľudia.

Prijmite odo mňa týchto pár riadkov ako moje úvodné slovo k funkcii, ktorú som prebral po mojom priateľovi Bercovi Garajovi 2.3.2011 v sobotu na schôdzi Cechu slovenských gajdošov vo Veľkej lehote.

Bolo to predo mnou dobre utajené, tak som sa to skutočne dozvedel ako posledný, čo ma prekvapilo o to viac, že som toto povýšenie nečakal asi ani vo sne pod vplyvom barbiturátov. Ale stalo sa, zvolila sa nová rada cechu a my môžeme plniť svoje predstavy a predsavzatia. Od toho momentu mám more nápadov, starších, ale aj celkom nových, ktoré by som chcel rozumne predebatovať a čím skôr začať realizovať za pomoci aktívnej Vás – majstrov, tovarišov aj učňov.

Chcel by som, aby sme sa viacej stretávali a tým spoznávali, aby sme reprezentovali na úrovni a hlavne zodpovedne a rutinovane predstavovali ten ktorý nástroj, tú alebo tú dolinu, aby sme sa vzdelávali, aby sme nemiešali oblasti medzi sebou a tak vystavovali potencionálnych záujemcov rôznym pochybnostiam o pôvode našich produkcií. Hra by mala byť už vyzretejšia a suverénnejšia, aby sa mi nestávalo, že som pozeral vystúpenie dákeho menej známeho súboru, alebo aj špičkového sólistu ktorý sa nevie vymotať z falošných, nerytmických tónov z neladiaceho nástroja. Sme partia dlhodobo sa znášajúca a veselá, až na malé výnimky si neberieme tzv. kšefty a nenadbiehame s tovarom tzv. zákazníkom, ako to neraz urobili napríklad výrobcovia fujár a píšťaliek, kde atmosféra na stretnutiach niekedy hustla do neuverenia! Máme všetci dosť možností sa ukázať na dnes dosť husto posiatych festivaloch a slávnostiach, kde sa očakáva kvalitný výkon gajdoša sólistu ako aj inštrumentalistu v kolektíve.

Verím, že sa dohodneme včas na spoločných stretnutiach cechu, aby sa už nestávalo, že sa stretneme vždy Tí istý ľudia a ostatní tradične odídu po vystúpení preč a bez slova sa vyparia z chotára, ako by išli do rána pretrhnúť grunt. Mám predstavy, číre a podľa istých vzorov, by som chcel stmeliť náš kolektív tak, aby sme mohli vycestovať aj vo väčšom počte na podujatia ako sú Rožnovské slávnosti, Gajdy fest, Strakonice a či Heľpa, Detva, Východná alebo Ľupčianske „Ozveny hradných múrov“.

Každé stretnutie podľa mňa utuží kolektív a neveriacich Tomášov presvedčí o potrebe skvalitňovať svoju hru a nekopírovať kamarátov, ale si vytvoriť svoj štýl, ktorý si bude každý gajdoš zlepšovať a skvalitňovať. Moje predstavy budem konzultovať vždy s cechom a iba z cechu vinde rozhodnutie postupu alebo ďalšej aktivity. Verím, že doterajšia spolupráca s Jurajom Dufekom, Milanom Ruskom, Ivanom Matisom a majstrov na slovo vziatých sa bude ešte viac rozvíjať a pomôže dobrej veci.

Všetko by som chcel uzavrieť prosbou, aby sme svojou pracovitosťou, zápalom pre vec, dôležitou disciplínou, entuziazmom a húževnatosťou pomohli dobrej veci a verte mi, že chýr o dobrej práci skoro rozletí sa svetom a bude príkladom aj stagnujúcemu Česko-Moravskému spolku gajdošov a dudákov, že pracovať na tomto poli sa oplatí a človek sa tým presvedčí o svojej užitočnosti a oblaží ho nakoniec pocit dobre a účelne vykonanej práce.

Ďakujem vopred za spoluprácu.

Ľubomír Tatarka

Slovenská Ľupča

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

Plagát 32. Gajdošských Fašiangov

Príhovor 1. cechmajstra pre rok 2019

Kalendár podujatí na rok 2019

Fotografie z MGF Gajdovačka 2018.

Výrobcovia gájd.

Upravené publikácie

Pridané fotografie z festivalu Balingen 2018

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)