Skip to main content

Trojhlasné gajdy s dvojitou melodickou píšťalou a nafukovacou trubicou.

Hlavná píšťala uzatvorená.

Najväčšie geografické rozšírenie týchto gájd možno lokalizovať popri najhomogénnejšom gajdošskom ohnisku, totiž mikroregióne Pohronského Inovca s troma susediacim obcami Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany, kde sa gajdošská tradícia zachovala dodnes a popri okolí Zlatých Moraviec ho v minulosti reprezentovala oblasť, ktorá je na západe ohraničená Tríbečškým pohorím, Vtáčnikom a Štiavnickými vrchmi až po Levice a na juhu, resp. na juhozápade sa prekrýva s ďalším gajdošským regiónom – okolím Nitry.

Melodická píšťala ( gajdica ) tohto druhu gájd ( gajdi, gejdi ) je dvojitá trubica vyrobená z jedného kusa dreva. Ľavá píšťala ( húčik, malí huk ) má jeden hmatový otvor v predu a k jej predĺženému dolnému koncu sa pripája ozvučnica. Pravá píšťala ( gajďička ) je kratšia, má 5 hmatových otvorov vpredu a 1 hmatový otvor vzadu ( palečňica ). Na dolnom konci je uzatvorená krátkym dreveným kolíkom. Vzhľadom na špecifickú funkciu v gajdošskej hre používame pre ľavú píšťalu označenie kontrová píšťala. Pravú t.j. vlastnú melodickú píšťalu nazývame hlavnou píšťalou z dvoch dôvodov: V porovnaní s kontrovou píšťalou má väčší podiel na tvorbe melódie, resp. rozmiestnením hmatových otvorov je identická s melodickou píšťalou všetkých druhov troj-, štvor – i päťhlasých gájd. Nad hmatovými otvormi gajdice je nalepený vosk k dolaďovaniu niektorých tónov.
Do vývrtov na hornom konci melodickej píšťaly sa vkladajú dva piskory z čiernej bazy ( húčikový a gajďičkový piskor ). Obyčajne je húčikový piskor dlhší.
Ozvučnica melodickej píšťaly ( roh, roštek, trachtár ) je z mosadzného plechu. Oblúková časť sa nasúva na predĺženú kontrovú píšťalu a sú na nej vyvŕtané 3 – 4 bočné dolaďovacie otvory, resp. 1 spodný kontrolný dolaďovací otvor. Kónické rozšírenie je čiastočne uzatvorené krytom. Ústie ozvučnice je kvôli väčšej stabilite spojené s kolienkom plechovým pásikom sformovaným do tvaru „S“. K nemu je pripojená mosadzná retiazka s háčikom ( šparcháč, sparák ) na odstraňovanie vosku, ktorým sa čiastočne prikrývajú hmatové otvory pri ladení nástroja.

Burdónová píšťala (huk, húk) je cylindrická trubica zložená z troch pohyblivých častí (stavcov). Je dlhá 600 – 650 mm, pričom dĺžka jednotlivých stavcov sa pohybuje v rozmedzí 200-210 mm. Jej vnútorný priemer je 8 mm. Burdónová píšťala býva v celej dĺžke zosilnená a ozdobená 6-7 mm širokými mosadznými pásikmi. Miesta spojov jednotlivých častí sú zosilnené mosadzným, cca 35 mm širokým prstencom. Dolný koniec burdónovej píšťaly zakončuje ozvučnica. Huk spája so vzduchovým rezervoárom huková klatka t.j. cylindrická trubica s jedným alebo dvoma žliabkami a sitom , ktoré chráni ústie jej horného konca.
Vzduchový rezervoár (mech, temlov) je narozdiel od dvojhlasých gájd v postavení dole nohami, t.j do vývodu po prednej pravej nohe sa vsúva nafukovacia trubica, do vývodu po prednej ľavej nohe klatka burdónovej píšťaly.
Nafukovacia trubica (fukáč, dycháč) je dlhá 80-100 mm, s vŕtaním 6-8 mm odhladnuc od spojovacej časti na dolnom konci so spätným ventilom je vonkajšieho kónického tvaru. So vzduchovým rezervoárom ju spája klatka fukáča dlhá 150-200 mm. Na dolnom konci je uzatvorená, aby prúdiaci vzduch smeroval cez jej bočný otvor do zadnej časti temľova .

Hlavná píšťala ovtorená.

Geografické rozšírenie tohto druhu gájd, ktoré v súvislosti so zachovanou kontinuálnou gajdošskou tradíciou do súčasnosti označujeme zjednosušené ako trojhlasé gajdy Podpoľania a priľahlých regiónov, zahŕňalo s výnimkou sporadického výskytu na východe , severe a v oblasti Pohronského Inovca takmer celé Slovenska.

Rozhodujúcim kritériom rozlíšenia týchto gájd ako samostatného druhu je konštrukcia melodickej píšťaly ( gajdica, prebierka, dvojka ), t.j. jej otvorená hlavná píšťala ( pätorka ) v celom priebehu s bočným dolaďovacím otvorom ( štimová dierka) na dolnom konci.

Ozvučnica melodickej píšťaly ( roh, rožok ) je pripojená ku kontrovej píšťale ( jednorka, malí huk, hučok ) a je vyrobená buď z mosadzného plechu alebo kombinovaná s hovädzím rohom. Retiazka šparcháča je na rozdiel od predchádzajúceho druhu gájd pripevnená k vypustenému výčnelku na zadnej strane gajdice . Piskory sú z trstiny alebo čiernej bazy. Melodickú píšťalu spája s mechom kozička , ktorej vnútorný priemer je 25-30 mm.
Burdónová píšťala ( huk ) je dlhá 600-900 mm s vŕtaním 8-12 mm. Dĺžka jednotlivých stavcov sa pohybuje v rozmedzí 150-200 mm. Zosilnené a ozdobené sú nielen na miestach spojov, ale aj na väčšine svojej dĺžky. Burdónová píšťala je ukončená ozvučnicou ( roh, trúbka, trubka ) rovnakej konštrukcie ako ozvučnica gajdice , ale väčších rozmerov.
Vzduchový rezervoár ( mech, temľov ) je rozmiestnením píšťal identický s temľovom predchádzajúceho druhu gájd.
Nafukovacia trubica ( chlipák, chlipáč, dímacia píšťala, dúchač )je dlhá 20-30 mm, je cylyndrického alebo kónického vývrtu a je vybavená spätným ventilom ( príchlopka, klapka ). Klatka nafukovacej trubice s uzatvoreným dolným koncom a bočným otvorom je dlhá 60-70 mm.

Hlavná píšťala otvorená – so šiestimi hmatovými otvormi vpredu a jedným vzadu.

Išlo o gajdy maďarskej proveniencie. Na južnom Slovensku sa popri predchádzajúcom nástrojovom variante sporadicky objavoval ďalší druh trojhlasných gájd, t.j. gajdy s pridaným malým 6 hmatovým otvorom (blšia dierka), ktorý sa nachádzal na prednej strane hlavnej píšťaly oproti zadnému hmatovému otvoru. Pomocou blšej dierky bolo možné rozšíriť tónový rad gájd o nové poltóny, a tým hrať aj molové piesne. Keďže hmatové kombinácie a prstoklad boli na takejto gajdici odlišné od tradičnej techniky hry, mnohí gajdoši blšiu dierku nevyužívali a natrvalo ju zapchávali voskom.

(text: Bernard Garaj ml.)

Dominik Garaj

Dominik Garaj st.

Prehrať ukážku

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)