Skip to main content

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianskeho združenia Cechu Slovenských gajdošov

Valné  zhromaždenie Cechu Slovenských gajdošov  sa konalo dňa:                                                                        02.marec 2019 (sobota) o 09:35 hod..                                                                                                              v zasadačke Obecného úradu vo Veľkej Lehote

Prítomní majstri:    (viď prezenčná listina) prítomných 12 majstrov

Dôverný priateľ CSG: (viď prezenčná listina) 2 Dôverní priatelia

Tovariši: (viď prezenčná listina) prítomných 9 tovarišov

 

Program:

 

1 Otvorenie VH, privitanie, dôverných priateľov, tovarišov, učňov a hostí 09:40
2 Voľba volebnej komisie, overovateľa zápisnice, (voľba pracovných orgánov VH)?? A zapisovateľa 09:50
3 Správa o činnosti CSG za rok 2018, 1 cechmajster, 2 cechmajster 09:55
4 Správa o finančnom a majetkovom hospodárení CSG za rok 2018 10:00
5 Návrh a schválenie činností a kalendár podujatí na rok 2019 (Sekretár Cechu) 10:11
6 Návrh a schválenie finančného rozpočtu CSG na rok 2019 (Správca Cechu) 10:29
7 Revízna správa za rok 2018 (Lukáš Lacko) 10:45
8 Člensky poplatok (Jaro Chalupka) 11:00
9 Diskusia: 11:08
10 Návrh a schválenie uznesení 11:36
11 Prijímanie nových učňov a tovarišov 11:52
12 Zaver 12:30

 

AD 1:

Valnú hromadu CSG otvoril  a prítomných členov a hostí privítal druhý cechmajster CSG Lukáš Lacko.

Program Valnej Hromady CSG bol schválený jednohlasne prítomných 12 majstrov a 2 DP

 

 AD 2:

Voľbu pracovných orgánov Valnej Hromady CSG a zapisovateľa viedol druhý cechmajster Lukáš Lacko

Do volebnej komisie boli navrhnutí Rastislav Šimkovič a Pavol Garaj

Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol navrhnutý Juraj Dufek

Za zapisovateľa bol navrhnutý Dušan Kevický

Pracovné orgány VH CSG boli schválené jednohlasne prítomných 13 majstrov,  2 DP  

AD 3:  

1, O činností cechu za obdobie od poslednej VH konanej dňa 10.02.208 do konania novej VH dňa 10.02.2019  informoval prítomných členov cechu prvý cechmajster Ľubomír Tatarka.

2,  Prihovor 2. Cechmajstra (Lukáš Lacko).

Informoval o udelení titulu Gajdošská obec dvom obciam, o Gajdošskom dvore na folklórnom festivale v Detve a že sa konali dve gajdošské sústredenia

AD 4: Hospodárenie cechu (Ivan Matis).

O hospodárení cechu prítomných informoval Lukáš Lacko.                                                                          Zostatok  na účte CSG bol na konci roku 2018:  1085,-€ na účte a v hotovosti 210,- €.                                        Na účte začiatku  roku 1565,-€

Hospodárenie bolo schválenie jednohlasne prítomných 13 majstrov, 2 DP

AD 5: Návrh a schválenie činností a kalendáru podujatí na rok 2019 (Lukáš Lacko a Ľubomír Tatarka Juraj Chalupka).

Informovali prítomných členov konaní a príprave Gajdošských fašiangov, o konaní Gajdošského dvora na festivale v Detve a v Hrušove o konaní gajdošských sústredení ako aj o udeľovaní titulov Gajdošská Obec, a aj o návrhoch, ktorým obciam by CSG mohol tento titul udeliť.                                                                                                                                                            Na udelenie titulu Gajdošská obec padli tieto návrhy:                                                                                                                                                                  Veľké Zálužie – Drahoš Daloš                                                                                                                              Podkonice, Lučatín – Ľubomír Čalamacha                                                                                                                     Plachtince Príbelce – Jaroslav Chalupka                                                                                                                   Nová Baňa – Anton Budinský                                                                                                                                                  Cihelné – Milan Rusko

Rada tieto návrhy prerokuje.

Jaro Chalupka prečítal správu pani Tothovej o príprave Gajdošských fašiangov,  programová rada sa stretla 4x. Boli lepšie rozdelené úlohy a všetky tri obce sa spojili a vytvorili silné gajdošské prostredie.

Plán činnosti bol chválený počtom 11 majstrov a 2 DP, jeden majster sa zdržal.

AD 6:  Návrh a schválenie finančného rozpočtu CSG na rok 2018 (Správca Cechu)

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 prednieol správca cechu pán Ivan Matis. Informoval členov o podpore cechu s realizáciou rôznych projektov no väčšina projektov je neuskutočniteľná nakoľko sa nenájde osoba zodpovedná za realizáciu projektu v danom regióne.

AD 7: Revízna správa za rok 2017 (Lukáš Lacko) Informoval o kontrole stavu financií, ktorú vykonal Michal Machava.

AD 8: Členský poplatok (Jaro Chalupka).                                                                                                O výbere a disciplíne pri platení členského poplatku informaoval VH CSG sekretár cechu Jaroslav Chalupka.

AD 9:  Diskusia:

Milan Rusko informoval o učení na gajdy v ľudových školiach umenia, pozdvihol hranie v krčme ktoré patrilo medzi najdôležitejšie činnosti na dedine ako aj kultúrny zážitok.                                                                       Anton Budinský informoval o rozšírení výuky hry na gajdy v ĽŠU.                                                                      Na vysokej škole Umenia v Nitre sa od zimného semestra 2018 začalo vyučovať hra na Gajdy.

AD 9: Návrh a schválenie uznesení

a)CSG schválil hospodárenie za rok 2018 – chválené jednohlasne

AD 10: Prijímanie nových učňov a tovarišov  a majstrov.

Za učňa boli prijatí:  Oskar Topák, Dominika Cigáňová, Peter Valent,

Za tovarišov boli prijatí: Adrian Matis

Za Majstrov boli prijatí: Jaroslav Chalupka, Tomáš Blažek

Za  Dôverných priateľov boli navrhnutí a zvolení: Anton Budinský a Tatiana Tóthová

AD 12: Záver.

Prítomným členom a hosťom Valnej hromady za účasť na schôdzi poďakoval a Valnú hromadu ukončil druhý cechmajster Lukáš Lacko.

Schôdza sa skončila o 12:30.

 

Zapísal: Dušan Kevický   …………………………………………………………………

 

 

Za správnosť overovateľ zápisnice Juraj Dufek   …………………………………………………..

 

 

Na vedomie: . 1. Cechmajster Ľubomír Tatarka                  

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)