Skip to main content

Dvojhlasné gajdy s jednoduchou melodickou píšťalou a nafukovacou trubicou

Dnes sa tento druh dvojhlasných gájd vyskytuje v dvoch obciach na severnej Orave – v Sihelnom a v Oravskej Polhore. V minulosti bolo jeho územné rozšírenie omnoho väčšie a zahrňovalo dve veľké teritóriá. Na severnom Slovensku sa popri ďalších obciach v Slovenských Beskydách (Rabča, Rabčice a iné) dvojhlasé gajdy vyskytovali v celej oblasti Tatier, pričom boli rozšírené až po Považie a na východe po Prešov. Na severozápadnom Slovensku sa nachádzali od Žiliny až po hraničné obce s Moravou.
Melodická píšťala (gajdica, gajdicová píšťalka) tohto typu gájd je trubica so šiestimi hmatovými otvormi vpredu, jedným hmatovým otvorom vzadu (kontrová dierka)  a jedným bočným doľaďovacím otvorom (štimová dierka) na jej dolnom konci.
Hmatové otvory smerujú šikmo zdola nahor, sú spravidla oválne a nachádzajú sa na zúžených miestach, ktoré vytvárajú dokonalé lôžko pre ich dokonalé zakrytie a pohodlné uloženie prstov.Medzi hmatovými otvormi je gajdica zdobená vylievanými cínovými prstencami.
Do vývrtov horného konca melodickej píšťaly sa vkladá tónotvorné zariadenie – piskor, rajcok. Je to krátka, na hornom konci uzavretá trubica z čiernej bazy, s pozdĺžnym zárezom do plášťa v smere zhora nadol, ktorý vytvára kmitajucí jazýček ( perko, brčko ). Uzatvárací kolík horného konca nepresahuje svojou dĺžkou miesto zárezu jazýčka. Jednou časťou je umiestnený v kozičke , ktorá spája vzduchový rezervoár s melodickou píšťalou. Piskor je na dolnom konci ovinutý konopnými vláknami. Jednou z ich funkcií je zamedzenie vedľajšieho prieniku vzduchu zo vzduchového rezervoáru do melodickej píšťaly.
K donému koncu melodickej píšťaly sa pripája ozvučnica ( rameno gajdice ). Pozostáva z dvoch častí – z cylindrickej do oblúka zahnutej trubice z mosadze ( v súčasnosti aj z umelých hmôt), ktorá plynule prechádza do kónického rozšírenia ( rožok ) z mosadzného alebo postriebreného hliníkového plechu. Ústie ozvučnice je čiastočne zakryté a ozdobne tvarované.
Melodická píšťala je so vzduchovým rezervoárom pravouhlo lomená cylindrická trubica, s vŕtaním 22-23 mm, ktorej vonkajší tvar je opracovaný do podoby kozej hlávky (koza, kozička ).
Burdónová píšťala ( bas ) je cylindrická trubica zložená z troch pohyblivých častí ( článkov ). Jej celková dĺžka sa pohybuje v rozmedzí 750-1050 mm. Jednotlivé časti basu sú na miestach spojov zosilnené prstencami z mosadzného plechu, alebo vyliate cínom či olovom. Taktiež po dĺžke sú vylievané buď jednoduchými, alebo ozdobnými prstencami z cínu, či olova. K dolnému, tretiemu článku je pripojená ozvučnica ( roh basu ). Jej oblúková časť je spravidla drevená. Kónické rozšírenie tvorí hovädzí roh predĺžený mosadzným plechom. Na konci ho uzatvára kryt s kruhovým otvorom.
Burdónovú píšťalu spája so vzduchovým rezervoárom pravouhlo lomená cylindrická trubica ( koleno basu ) s vŕtaním 12-14 mm. U väčšiny gajdošov má podobu hlavy draka s otvorenou tlamou.
Vzduchový rezervoár ( koža, skura ) je v zadnej časti – po odrezaní zadných nôh – zvnútra zviazaný. Do otvoru v krku sa viaže kozička s gajďicou , vo vývode po prednej ľavej nohe je umiestnená nafukovacia trubica, vo vývode po prednej pravej nohe koleno basu s burdónovou píšťalou.
Nafukovacia trubica ( fukar, fukač ) je dlhá 100 – 150 mm, s vnútoným priemerom 15 – 23 mm. Na dolnom konci je vybavená klapkou z kože, ktorá zabraňuje spätnému prieniku vzduchu zo skuri . Fukár je spojený so vzduchovým rezervoárom prostredníctvom ďalšej cylindrickej trubice (cca 200 mm s vŕtaním takým istým ako u fukára ), ktorá je do skuri takmer celá zasunutá. Okrem funkcie spojovacieho článku zabezpečuje stabilnú polohu fukára aj vtedy, ak ho hráč vypustí z úst. Na dolnom konci je uzatvorená dreveným kolíkom, aby vzduch prúdil von cez bočný otvor v stene trubice, t.j. nie priamo do stredu vzduchového rezervoára, ale aby smeroval do jeho zadnej časti.Tesniacim prostriedkom všetkých pevných i pohyblivých častí sú konopné vlákna.

Ladenie a prstoklad.

Ladenie základného tónu melodickej píšťaly sa pohybuje v rozmedzí tónov d 1 – fis 1 . Tón burdónovej píšťaly znie – ako u všetkých typov gájd na Slovensku – o dve oktávy nižšie.
Prstoklad je spojený s kombináciou 6 hmatových otvorov na prednej a 1 hmatového otvoru na zadnej strane gajdice . Zaužívaný je prstoklad ľavej ruky nad pravou. A to tak, že palec ľavej ruky zakrýva dierku na zadnej strane a spredu bolo rozloženie prstov 3 a 3 (od hora: ľavý ukazovák, ľavý prostredník, ľavý prsteník, pravý ukazovák, pravý prostredník, pravý prsteník).

(text Bernard Garaj ml.)

Luscoň

Prehrať ukážku

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)