Skip to main content

Zápisnica z Valného zhromaždenia občianskeho združenia Cechu Slovenských gajdošov

Valné  zhromaždenie Cechu Slovenských gajdošov  sa konalo dňa: 22. február 2020 (sobota) o 09:00 hod..  

v zasadačke Obecného úradu vo Veľkej Lehote

Prítomní majstri:    (viď prezenčná listina) prítomných 10 majstrov

Splnomocnenia: 7 majstrov splnomocnilo na hlasovanie v ich mene svojich zástupcov z radov prítomných majstrov Cechu.            Celkový počet hlasov preto bol 17

Dôverný priateľ CSG: (viď prezenčná listina) 2 Dôverní priatelia

Tovariši: (viď prezenčná listina) prítomných 4 tovariši

 

Program:

 

1 Otvorenie VH, privítanie, dôverných priateľov, tovarišov, učňov majstrov a dôverných priateľov 09:00
2 Voľba volebnej komisie a skrutátora, overovateľa a zapisovateľa zápisnice 09:15
3 Správa o činnosti CSG za rok 2019 – 2 cechmajster 09:25
4 Správa o finančnom a majetkovom hospodárení CSG za rok 2019 09:40
5 Návrh a schválenie činností a kalendár podujatí na rok 2020 (Sekretár Cechu) 09:50
6 Návrh a schválenie finančného rozpočtu CSG na rok 2020 (Správca Cechu) 09:55
7 Revízna správa za rok 2019 (Michal Machava) 10:00
8 Prijímanie nových učňov, tovarišov a majstrov 10:05
9 Správa o vyberaní členských poplatkov (Jaro Chalupka) 10:45
10 Schvaľovanie nových stanov 10:50
11 Voľba cechovej rady 10:55
12 Diskusia 11:30
13 Návrh a schválenie uznesení 11:55
12 Záver 12:00

 

AD 1:

Valnú hromadu CSG otvoril  a prítomných členov a hostí privítal druhý cechmajster CSG Lukáš Lacko.

Program Valnej Hromady CSG bol schválený jednohlasne prítomných 17 majstrov. Valná hromada nebola o 9:00 hod. uznášaniaschopná (10 majstrov + 7 splnomocnení z 35).

 

 

 AD 2:

Voľbu pracovných orgánov Valnej Hromady CSG a zapisovateľa viedol druhý cechmajster Lukáš Lacko

Do volebnej komisie boli navrhnutí Milan Rusko a Pavol Garaj

Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol navrhnutý Ing. Milan Rusko PhDr.

Do mandátnej komisie boli navrhnutí Drahoš Daloš a Pavol Garaj

Za zapisovateľa bol navrhnutý Dušan Kevický

Pracovné orgány VH CSG boli schválené jednohlasne o 10:33 hod. prítomných 17 majstrov,

AD 3:  

1, O činnosti cechu za obdobie od poslednej VH konanej dňa 02.03.2019 do konania novej VH dňa 22.02.2020  informoval prítomných členov cechu druhý cechmajster Lukáš Lacko.

a, Informoval valnú hromadu o spolupráci pri organizovaní Gajdošských fašiangov, vyzdvihol zásluhy pani Tatiany Tóthovej

b, o príprave a prevádzke Gajdošskéo dvora v DETVE, kde bola vyzdvihnutá práca Ľuba Tatarku a Ivana Matisa

c, o organizovaní brigády v Oravskej Polhore pri inštalovaní novej cechovej izby na colnici

d, o organizovaní výuky mladých gajdošov ( 2x v Jedľových Kostoľanoch, 2x v Oravskej Polhore a 1x v Bratislave. Na realizácií sa podielali Lukáš Lacko a Ivan Matis

e, v Hrušove bol zorganizovaný Gajdošský dvor Dankou Kellnerovou a FS Briežok z Jedľových Kostolian, tu žial spolupráca s Cechom celkom nefungovala

f, za ochotu pri tvorbe a správe cechovej webstránky bola vyslovená vďaka Dušanovi Kevickému

AD 4: Správa o finančnom a majetkovom hospodárení CSG za rok 2019 (Ivan Matis).

O hospodárení cechu prítomných informoval Ivan Matis.                                                                                     

Na účte SCG začiatkom  roku 2019 bolo 1565,87 € na konci roku bolo 672,76€.

Hospodárenie bolo schválenie jednohlasne počtom 17 hlasov,

AD 5: Návrh a schválenie činností a kalendáru podujatí na rok 2020 (Lukáš Lacko).

Projekty z ktorých hlavne čerpáme peniaze aNakoľko nemáme rozpracovaný žiadny projekt, z ktorého by sme mohli čerpať peniaze na činnosť a nakoľko do ďalšieho volebného obdobia bude zvolená nová rada cechu  tak nie sú pripravené žiadne činnosti na schválenie. Výnimkou je pripravené ešte jedno sústredenie na ktoré budú čerpané finančné prostriedky z ušetrených financií z predchádzajúcich sústredení.

Pán Tomáš Blažek prisľúbil zistiť čo by Cech stál vypracovanie  projektu GDPR – termín do dvoch týždňov

Majstri cechu sa zhodli na tom že treba ďalej pokračovať v organizovaní gajdošských dvorov, byť účastní nie len na festivale v Detve, v Kokave a vo Východnej ale aj na ďaľších folklórnych podujatiach.

Plán činnosti bol chválený počtom 17 hlasov.

AD 6:  Návrh a schválenie finančného rozpočtu CSG na rok 2018 (Správca Cechu)

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 prednieol správca cechu pán Ivan Matis. Informoval členov o podpore cechu s realizáciou rôznych projektov no väčšina projektov je neuskutočniteľná nakoľko sa nenájde osoba zodpovedná za realizáciu projektu v danom regióne.

AD 7: Revízna správa za rok 2019: Ľubomír Cehelský informoval o kontrole stavu financií, ktorú vykonali s Michalom Machavom

AD 8: Prijímanie nových učňov, tovarišov,  majstrov a dôverných priateľov:

Za učňa boli prijatí:  Kukučková Vivien, Rajnohová Viktória, Marián Pevný, Danka Kellnerová – všetci z FS Briežok

Za tovarišov boli prijatí: nik

Za majstra boli prijatí: Andrej Babiar a Matej Beňo

Za  Dôverných priateľov boli navrhnutí a zvolení: nik

AD 9: Členský poplatok (Jaro Chalupka).    Valná hromada požiadala správcu cechu o vyrobenie tabuľky kto plati a kto neplatí členské príspevky.

AD 10:  Schvalovanie nových stanov: Stanovy boli schválené jednohlasne 19 majstrov

AD 11: Voľba cechovej rady

Cechová Hromada zvolila v roku 2020 nasledovných členov Rady cechu takto:

 1. Prvý cechmajster: Rastislav Šimkovič,
 1. Druhý cechmajster: Mgr. Lukáš Lacko,
 1. Radca cechu: Bc. Andrej Babiar,
 1. 4. Správca a konateľ cechu: Tomáš Blažek,
 1. 5. Sekretár cechu: Matúš Kovár,

Za členov revíznej komisie boli zvolení:

1, Mgr. Ľudovít Cehelský

2, Ivan  Matis

AD 12: Diskusia

Ivan Matis prišiel s myšlienkou či by nebolo vhodné z cechovej izby vytvoriť Múzeum alebo galériu. Na túto tému sa rozprúdila živá debata a na záver  Valná Hromada  poverila I. Matisa aby prezistil čo treba splniťa aké sú podmienky prevádzkovania múzea alebo galérie.

AD 13: Návrh a schválenie uznesení

 1. a) CSG schválil hospodárenie za rok 2018 – chválené jednohlasne
 2. b) CSG schválil revíznu správu za rok 2019 – schválené jednohlasne
 3. c) CSG schválil stanovy Cechu – schválené jednohlasne
 4. d) CSG schválil novú radu cechu – schválené jednohlasne
 5. e) CSG schválil novú revíznu komisiu – schválené jednohlasne

AD 14: Záver

Prítomným členom a hosťom Valnej hromady za účasť na schôdzi poďakoval a Valnú hromadu ukončil druhý cechmajster Lukáš Lacko.

Schôdza sa skončila o 12:45.

 

Zapísal: Ing. Michaela Kevická   …………………………………………………………………

Za správnosť overovateľ zápisnice:

 Ing. Milan Rusko PhDr.   …………………………………………………..

Dušan Kevický  ………………………………………………………….

 

Na vedomie: . 1. Cechmajster  Rastislav Šimkovič                  

  

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

 • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)