Skip to main content

SVK🇸🇰

V rámci ERASMUS+ projektu » The Network of European Bagpipers« sa Lukáš Lacko, Tomáš Blažek a Matúš Kovár zúčastnili na druhom podujatí tohto projektu organizovanom v Gruzínsku. Počas tejto programom nabitej 5 dňovej výpravy sme navštívili oblasti krajiny Racha a Adžara, ktoré majú významnú gajdošskú históriu.
V dedine Oni v oblasti Racha sme sa stretli s významným miestnym gajdošom a spevákom Tornike Skhiereli, ktorý nám predstavil hru na gajdy a iné tradičné hudobné nástroje z jeho oblasti. Na ceste z Oni do Kedy sme sa cestou zastavili v dedine Sakao. Miestny gajdoš Levan Berelidze nám so svojou rodinou predstavil miestnu hru na gajdy a piesne. Tornike a Levan sú obaja aktívne pôsobiaci v kultúre naprieč celým Gruzínskom, kde sa venujú nielen zachovaniu gajdošskej kultúry, ale aj miestnym viachlasným spevom a výuke tanca. Záverečná destinácia našej výpravy za poznaním gruzínskych zvykov a gajdošskej kultúry bola v meste Keda (Merisi), kde nás poctili svojou návštevou a hrou miestni gajdoši Murad Tavartkiladze a Temur Ardzenadze. Obaja títo gajdoši majú veľmi prirodzený štýl hry, čím ľahko zaujmú diváka. Jednoducho je radosť ich počúvať a sledovať, ako si hru užívajú.
Počas celej výpravy sme cítili, že miestne tradície sú súčasťou každodenného života ľudí. V každej oblasti sme mohli stretnúť ľudí, ktorí si na ulici spoločne spievali ľudové piesne, alebo sa pri hre na gajdy prirodzene zapojili s tancom a spevom. Pohostinstvo bolo počas celej návštevy nadmieru našej spokojnosti, čo podčiarkovalo celkový veľmi dobrý dojem z tejto návštevy.
Zmysel tohto projektu sa postupne napĺňa, keďže môžeme sledovať vznik nových priateľstiev medzi účastníkmi, čo dobudúcna prispeje k medzinárodnej spolupráci a vytváraniu možností na prezentovanie našej gajdošskej kultúry v zahraničí.
 
Program: Erasmus+ Partnerstvá spolupráce vo vzdelávaní dospelých projekt „Sieť európskych gajdošov“
Partneri programu:
Suiti Cultural Heritage Foundation (Lotyšsko) – Koordinujúci partner;
Centre of Croatian traditional instruments (Chorvátsko);
Associazione culturale Multietnica (Taliansko);
Asociación Gaiteros de Graus (Španielsko);
Cech slovenskych gajdosov (Slovensko);
V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire (Gruzínsko)

EN🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

As part of the ERASMUS+ project »The Network of European Bagpipers«, Lukáš Lacko, Tomáš Blažek and Matúš Kovár took part in the second event of this project organized in Georgia. During this 5-day trip, we visited the regions of Racha and Adjara, which have a significant bagpipe history.
In the village of Oni in the Racha region, we met a prominent local bagpiper and singer, Tornike Skhiereli, who introduced us to playing the bagpipes and other traditional musical instruments from his area. On the way from Oni to Keda, we stopped at the village of Sakao. The local bagpiper Levan Berelidze and his family introduced us to the local bagpipe game and songs. Tornike and Levan are both active in culture throughout Georgia, where they are dedicated not only to the preservation of bagpipe culture, but also to local polyphonic singing and dance lessons. The final destination of our journey to get to know Georgian manners and bagpipe culture was in the city of Keda (Merisi), where local bagpipe players Murad Tavartkiladze and Temur Ardzenadze honored us with their visit and play. Both of these bagpipers have a very natural playing style, which easily captivates the audience. It is simply a joy to listen to them and watch them enjoy the game.
During the entire expedition, we felt that local traditions are part of people’s everyday life. In every area, we could meet people who sang folk songs together on the street, or naturally joined in dancing and singing while playing the bagpipes. The hospitality was beyond our satisfaction during the entire visit, which underlined the overall very good impression of this visit.
The meaning of this project is gradually being fulfilled, as we can observe the formation of new friendships between the participants, which in the future will contribute to international cooperation and the creation of opportunities to present our bagpipe culture abroad.
 
Program: Erasmus+ Partnerships of cooperation in adult education project „Network of European bagpipers“
Program partners are:
Suiti Cultural Heritage Foundation (Latvia) – Coordinating partner;
Centre of Croatian traditional instruments (Croatia);
Associazione culturale Multietnica (Italy);
Asociación Gaiteros de Graus (Spain);
Cech slovenskych gajdosov (Slovakia);
V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire (Georgia)

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)