Súhlas so spracovaním osobných údajov – informácia

Čo je GDPR? Ide o nový právny predpis v oblasti ochrany osobných údajov (General Data Protection Regulation), účinný od 25. mája 2018 – aj kvôli nemu potrebujeme získať váš súhlas, aby sme mohli organizovať tradičné kultúrne podujatia a aktivity na báze členskej základne občianskeho združenia Cech slovenských gajdošov (ďalej len „CSG“) v rámci SR a spolupracujúcich zahraničných krajín.

Prosíme vás, aby ste pri najbližšej registrácii zo strany poverenej osoby Rady CSG udelili súhlas so spracúvaním a poskytovaním vašich osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi Občianske združenie Cech slovenských gajdošov, Cechová izba CSG, Centrum gajdošských tradícií č. 565, Oravská Polhora, PSČ 029 47 (IČO: 35678631), na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s registráciou členskej základne CSG, informačné účely týkajúce sa noviniek aktivít v Občianskom združení Cechu slovenských gajdošov, ako aj informovania o zmenách a novinkách. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 roky. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V rámci vyššie uvedených procesov sa spracovávajú tieto osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • dátum narodenia
 • bydlisko
 • fotografia

(ďalej len „Osobné údaje”).

Vyššie uvedené Osobné údaje je nutné spracovať s cieľom:

 • zaradenia do databázy,
 • podpory marketingu a propagácie, (gajdy.sk)
 • zasielania informácií o novinkách aktivít a zmien v Občianskom združení Cech slovenských gajdošov,
 • vedenia štatistiky,
 • poskytovania poradenstva,
 • zabezpečovanie prevádzky, údržby, podpory a správy (t.j. činnosti prevádzkovateľa).

Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracované v priebehu 3 rokov od udelenia súhlasu. S vyššie uvedeným spracovaním udeľuje používateľ svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu: izbacsg@gmail.com alebo listom na sídlo Občianskeho združenia : Cech slovenských gajdošov, Cechová izba CSG, Centrum gajdošských tradícií č. 565, Oravská Polhora 029 47.

Udelením súhlasu používateľ vyhlasuje, že si je vedomý a bol poučený Prevádzkovateľom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,
 • požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných ú

Poučenie Subjektu údajov

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, informuje, že:

 • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zaradenie do databázy, podporu marketingu a propagácie, (gajdy.sk), zasielanie informácií o novinkách aktivít a zmien v Občianskom združení Cech slovenských gajdošov, vedenie štatistiky, poskytovanie poradenstva, zabezpečovanie prevádzky, údržby, podpory a správy (t.j. činnosti prevádzkovateľa), čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • prevádzkovateľ Občianske združenie Cech slovenských gajdošov, Cechová izba CSG, Centrum gajdošských tradícií č. 565, Oravská Polhora 029 47 (IČO: 35678631) spracováva osobné údaje na účel vymedzený v týchto podmienkach,
 • Prevádzkovateľ môže poskytnúť vyššie uvedené osobné údaje spolupracujúcim organizáciám a inštitúciám v rámci napĺňania svojich aktivít acieľov avšak len na základe súhlasu dotknutej osoby/člena CSG.

 

V Oravskej Polhore, dňa 15.8.2018

 

                                                                                 ________________________________________

                                                                                            pečiatka a podpis

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov                          ……………………………………                                                                                                   meno a priezvisko

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

 • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)