Stanovy občianskeho združenia „Cech slovenských gajdošov“.

Článok 1
Základné ustanovenia.

 1. Názov občianskeho združenia je „Cech slovenských gajdošov“ v slovenskom jazyku, „The Guild of the Slovak Bagpipers“ v anglickom jazyku. Oficiálna skratka je CSG.

 2. Sídlom združenia je cechová izba, s presnou adresou: Cechová izba Centrum gájd, Oravská polhora 565, 029 47 Oravská Polhora.

Článok 2
Cieľ a činnosť.

 1. Cieľom združenia je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície, vedomosti, remeselné a umelecké zdatnosti a obľubu výroby hudobných nástrojov a hry na hudobné nástroje, ako aj sociálne a kultúrne javy s nimi spojené, s dôrazom na gajdy a gajdošskú kultúru na Slovensku. Vytvárať majstrom, tovarišom a učňom Cechu slovenských gajdošov priaznivé podmienky pre zvýšenie ich aktivity a skvalitnenie ich činnosti v tejto oblasti, ako aj rozširovať ich rady hlavne o mladých ľudí a deti.

 2. Pri napĺňaní tohto cieľa najmä:

 • Zabezpečiť úzky a pravidelný vzájomný styk hudobníkov, výrobcov hudobných nástrojov medzi sebou, ako aj s odborníkmi z iných súvisiacich oblastí pre účinnú výmenu informácií.

 • Napomáhať k udržiavaniu existujúcich a vytváraniu nových herných príležitostí pre hudobníkov, koncertov, výstav a iných možností odbornej sebarealizácie členov cechu.

 • Napomáhať k propagácii, reklame a ešte väčšiemu rozšíreniu tradičnej hudby a tradičných hudobných nástrojov.

Článok 3
Členstvo

 1. Členom Cechu slovenských gajdošov môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, žijúce v Slovenskej Republike, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom CSG.

 2. Členská základňa cechu pozostáva z tovarišov a majstrov. Učni sú pridruženou skupinou osôb, ktoré nie sú ešte členmi cechu, ale prejavili záujem o problematiku, ktorej sa cech venuje, a získali ústny súhlas niektorého z majstrov, že ich vezme do učenia.

 3. O prijatí za člena cechu rozhoduje na základe písomnej, alebo ústnej žiadosti Cechová Hromada.

 4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena na základe úspešného splnenia tovarišskej alebo majstrovskej skúšky a zaplatenia príslušného poplatku. Tieto podmienky sú bližšie špecifikované v Artikulách cechu.

 5. Dokladom členstva je Majstrovský list alebo Tovarišská knižka, ktoré sú v evidencii CSG.

 6. Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z CSG Cechovej Hromade.

 • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Cechovej Hromady o vylúčení. V tomto prípade je bývalý člen povinný odovzdať svoj doklad, alebo doklady o členstve v CSG podľa bodu 4.

 • úmrtím člena.

 • zánikom združenia.

Článok 4
Práva a povinnosti členov CSG

 1. Tovariš má právo najmä:
  a)podieľať sa na činnosti cechu,
  b)obracať sa na Cechovú Hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

 2. Majster má právo najmä:
  a) podieľať sa na činnosti cechu,
  b) hlasovať, voliť a byť volený do funkcií cechu. Funkciami cechu sú: prvý cechmajster, druhý cechmajster, správca, a slúžny, prípadne aj iné funkcie stanovené Cechovou Hromadou,
  c) obracať sa na Cechovú Hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  d) byť informovaný o rozhodnutiach Cechovej Hromady, zúčastňovať sa na Cechovej Hromade, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov cechu.

 3. Povinnosti členov cechu sú najmä:
  a) dodržiavať stanovy cechu,
  b) plniť rozhodnutia Cechovej Hromady
  c) aktívne sa podieľať na činnosti cechu a svedomite a kvalitne si plniť úlohy vyplývajúce z jeho postavenia v cechu.
  d) platiť členské príspevky vo výške a termíne podľa posledného rozhodnutia Cechovej Hromady.

Článok 5
Orgány cechu

Orgánmi cechu sú:

 • Cechová Hromada

 • Rada cechu

 • Prvý cechmajster

Článok 6
Cechová Hromada

 1. Cechová Hromada je najvyšším orgánom cechu a je utvorená zo všetkých majstrov cechu.

 2. Cechová Hromada najmä:
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

 • volí a odvoláva Radu cechu a Cechmajstrov.

 • prijíma učňov za tovarišov a tovarišov za majstrov,

 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

 • rozhoduje o zrušení cechu,

 • zasadnutie Hromady Cechu zvoláva Rada Cechu podľa potreby, najmenej raz do roka. Rada cechu je povinná zvolať Cechovú Hromadu ak o to požiada najmenej desať majstrov cechu, a to najneskôr do dvoch mesiacov. Cechová Hromada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Cechová hromada rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.

Článok 7
Rada cechu

 1. Rada cechu je výkonným orgánom, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Cechovej Hromade. Riadi činnosť cechu v čase medzi zasadnutiami Cechovej Hromady.

 2. Rada cechu má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je tri roky.

 3. Členmi Rady cechu sú:
  a) Prvý cechmajster, ktorý vedie zasadania rady cechu, a má pri hlasovaní dva hlasy.
  b) Druhý cechmajster má takisto dva hlasy a v prípade neprítomnosti Prvého cechmajstra prechádza povinnosť viesť zasadanie na neho.
  c) Správca cechu, ktorý má na starosti ekonomické záležitosti cechu.
  d) Sekretár cechu, ktorý má na starosti písomnosti cechu,
  e) Radca cechu, ktorý je členom Rady cechu bez zvláštneho určenia úloh, pokiaľ mu ich neuloží Hromada Cechu.

 4. Rada Cechu najmä
  a) riadi a zabezpečuje činnosť cechu,
  b) zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Cechovej Hromady.
  c) vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení cechu.
  d) rozhoduje o zrušení cechu, ak sa Cechová Hromada nezíde do troch mesiacov po jej zvolaní, aby rozhodla o zrušení cechu.
  e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie cechu.
  f) môže pre zabezpečenie činnosti cechu zamestnať pracovníka, alebo dať vykonať práce na základe zmluvy o vykonaní práce.

Článok 8
Prvý cechmajster

 1. Štatutárnym orgánom cechu je Prvý cechmajster, ktorý zastupuje cech navonok. V prípade potreby ho môže zastúpiť druhý cechmajster.

 2. Prvý cechmajster zvoláva a riadi zasadnutia Rady cechu.

Článok 9
Hospodárenie cechu

 1. Cech hospodári s hnuťeľným a nehnuteľným majetkom,

 2. Zdrojmi majetku sú:

 • členské príspevky

 • príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,

 • výnosy majetku,

 • príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa cechu.

Článok 10
Zánik cechu

 1. Cech zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

 2. Ak cech zaniká rozpustením, Rada cechu ustanoví likvidátora.

 3. Pri likvidácii cechu sa najprv uhradia všetky pohľadávky cechu.

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

 • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)