Skip to main content

Stanovy občianskeho združenia „Cech slovenských gajdošov“

 

Preambula

 1. Cech slovenských gajdošov chce svojou činnosťou napĺňať tradičné profesijné  a etické zásady cechov ako združení, ktoré po stáročia dbali  o zachovanie remesiel a udržanie vysokej odbornej zdatnosti svojich členov.
 2. Atribúty cechu a pravidlá cechového života sú popísané v Cechových artikuloch, ktoré slúžia výhradne pre vnútornú potrebu cechu. Verejným záväzným dokumentom reprezentujúcim pravidlá existencie a činnosti Cechu slovenských gajdošov navonok, osobitne vo vzťahu k verejnoprávnym inštitúciám, sú Stanovy občianskeho združenia Cechu slovenských gajdošov.

 Článok 1 – Základné ustanovenia

 Názov občianskeho združenia v slovenskom jazyku je „Cech slovenských gajdošov“ (ďalej len „cech“),  názov občianskeho združenia v anglickom jazyku je „The Guild of Slovak Bagpipers” Oficiálna skratka cechu je CSG.

 1. Sídlom cechu je:Cechová izba Cechu slovenských gajdošov, Oravská Polhora 565, 029 47 Oravská Polhora

Článok 2 – Cieľ a činnosť

 1. Cieľom cechu je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať tradície, vedomosti, remeselné a umelecké zdatnosti spojené s hrou na gajdách a výrobou gájd vo väzbe na celú inštrumentálnu tradíciu na Slovensku, ako aj sociálne a kultúrne javy s nimi spojené, vytvárať majstrom, tovarišom a učňom cechu priaznivé podmienky pre ich činnosť a aktivity a rozširovať svoju základňu hlavne o mladých ľudí a deti.
 2. Pri napĺňaní tohto cieľa je úlohou cechu najmä:
 3. vytvárať priestor pre intenzívny kontakt medzi gajdošmi a výrobcami gájd, ako aj pre kontakt so zástupcami iných oblastí tradičnej ľudovej hudobnej kultúry s cieľom vzájomne prospešnej výmeny skúseností a informácií,
 4. prispievať k udržiavaniu existujúcich a vytváraniu nových herných príležitostí pre gajdošov prostredníctvom koncertov, výstav a iných možností umeleckej a odbornej sebarealizácie členov cechu,
 5. šíriť, rozvíjať a propagovať gajdošskú tradíciu doma i v zahraničí.

Článok 3 – Členstvo

 • Členstvo v Cechu slovenských gajdošov je dobrovoľné. Členom CSG sa môže stať každý občan Slovenskej republiky po dovŕšení 18 rokov veku, ak súhlasí so stanovami CSG.
 • Členmi cechu sa môžu v odôvodnených prípadoch stať aj právnické osoby s právami a povinnosťami, aké im pridelí Cechová hromada.
 • Členská základňa cechu pozostáva z tovarišov a majstrov. Učni sú pridruženou skupinou osôb, ktoré nie sú ešte členmi cechu, ale prejavili záujem o gajdy a získali ústny súhlas niektorého z majstrov, ktorý sa podujme, že bude ich tútor.
 • O prijatí za člena cechu rozhoduje na základe písomnej alebo ústnej žiadosti Cechová hromada.
 • Členstvo vzniká dňom prijatia za člena cechu na základe úspešného splnenia tovarišskej alebo majstrovskej skúšky a zaplatenia príslušného poplatku.
 • Dokladom členstva je Majstrovský list alebo Tovarišská knižka, ktoré sú v evidencii cechu.
 • Čestné členstvo:Formou čestného členstva v cechu je udelenie titulu „Dôverný priateľ Cechu slovenských gajdošov” Cechovou hromadou na návrh niektorého z majstrov.

Členstvo v cechu zaniká:

 1. vystúpením, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z cechu Cechovej hromade.
 2. vylúčením, a to dňom rozhodnutia Cechovej hromady o vylúčení.
 3. vylúčením z dôvodu neplatenia členského poplatku. Ak majster, alebo tvariš nezaplatí za posledné tri roky členský poplatok, pošle mu rada cechu upozornenie. Ak aj napriek tomu nezaplatí a nevyrovná si dlh voči cechu ani štvrtý rok za sebou bude vylúčený, stratí možnosť hlasovania a podielania sa na činnosti cechu a bude mu odobratý titul tovariš cechu, alebo majster cechu.
 4. úmrtím člena.
 5. zánikom združenia.

Článok 4 – Práva a povinnosti členov cechu

Tovariš má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti cechu,
 2. obracať sa na Radu cechu a Cechovú hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko.

Majster má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti cechu,
 2. hlasovať, voliť a byť volený do Rady cechu,
 3. obracať sa na Radu cechu a Cechovú hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

zúčastňovať sa na zasadnutiach Cechovej hromady, byť informovaný o jej  rozhodnutiach a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov cechu.

Povinnosti členov cechu sú najmä:

 1. dodržiavať stanovy cechu,
 2. plniť uznesenia Cechovej hromady,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti cechu a svedomite si plniť úlohy vyplývajúce zo svojho postavenia v cechu,
 4. platiť členské príspevky vo výške a termíne podľa rozhodnutia Cechovej hromady,
 5. svojou činnosťou dobre reprezentovať a šíriť dobré meno cechu.

Dôverný priateľ cechu má právo:

 1. podieľať sa na činnosti cechu,
 2. obracať sa na Radu cechu a Cechovú hromadu s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 3. zúčastňovať sa na zasadnutiach Cechovej hromady, byť informovaný o jej  rozhodnutiach a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov cechu.

Článok 5 – Orgány cechu

     Orgánmi cechu sú:

 1. Cechová hromada
 2. Rada cechu

Článok 6 – Cechová hromada

 1. Cechová hromada je najvyšším orgánom cechu a pozostáva z majstrov cechu a dôverných priateľov cechu.

Cechová hromada najmä:

 1. schvaľuje stanovy cechu, ich zmeny a doplnky,
 2. volí a odvoláva Radu cechu a prvého cechmajstra,
 3. prijíma učňov za tovarišov a tovarišov za majstrov,
 4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 5. rozhoduje o zrušení cechu.

 

Zvolanie Cechovej hromady:

Zasadnutie Cechovej hromady zvoláva Rada Cechu podľa potreby, najmenej raz za rok. Rada cechu je povinná zvolať Cechovú hromadu, ak o to požiada najmenej 1/4 z celkového počtu majstrov cechu, a to najneskôr do dvoch mesiacov.

 1. Uznášaniaschopnosť a rozhodovanie:

Cechová hromada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade neprítomnosti uznášaniaschopného počtu členov po uplynutí čakacej doby 1 hodiny od začiatku zasadnutia právoplatne prijímajú rozhodnutia  prítomní členovia. Cechová hromada v takom prípade rozhoduje 3/5-ou väčšinou prítomných členov.

Článok 7 – Rada cechu

 1. Rada cechu je výkonným orgánom, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný Cechovej hromade. Riadi činnosť cechu v čase medzi zasadnutiami Cechovej hromady.
 2. Rada cechu má päť členov, ktorých funkčné obdobie je štyri roky. Prvým cechmajstrom, druhým cechmajstrom a radcom cechu sa môže stať výlučne majster cechu. Správcom cechu a sekretárom cechu sa môže stať majster, tovariš, alebo dôverný priateľ.
 3. Členmi Rady cechu sú:
 4. Prvý cechmajster, ktorý vedie zasadnutia Rady cechu a pri hlasovaní v Rade cechu má dva hlas
 5. Druhý cechmajster, na ktorého v prípade neprítomnosti Prvého cechmajstra prechádza povinnosť viesť zasadnutia Rady cechu a pri hlasovaní v Rade cechu má jeden hlas.
 6. Radca cechu – má na starosti členskú základňu a jej evidenciu a pri hlasovaní Rady cechu má  jeden hlas.
 7. Správca cechu je štatutárom cechu a pri hlasovaní v Rade cechu má jeden hlas.
 8. Sekretár cechu – vykonáva povinnosti v súlade s vnútorným dohovorom rady a pri hlasovaní Rady cechu má  jeden hlas.

Rada Cechu najmä:

 1. riadi a zabezpečuje činnosť cechu,
 2. zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia Cechovej hromady,
 3. vypracúva plán a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení cechu,
 4. rozhoduje o zrušení cechu, ak sa Cechová hromada nezíde do troch mesiacov po jej zvolaní,
 5. ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia cechu,
 6. môže pre zabezpečenie činnosti cechu zamestnať pracovníka alebo dať vykonať práce na základe zmluvy o vykonaní práce.

Článok 8 – Hospodárenie cechu

 1. Finančné príspevky na plnenie úloh cechu tvoria členské príspevky jeho členov, dary,  dotácie a príjmy z vlastnej činnosti.
 2. Cech hospodári na základe rozpočtu, ktorá na príslušný rok schvaľuje Cechová    
 3. Za majetok a hospodárenie cechu zodpovedá Rada cechu.

Článok 9 – Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Ak cech zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jeho záväzkov, bude vysporiadaný v súlade s právnym poriadkom SR.

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Cechovou hromadou.

Miesto a dátum:   Malá Lehota, 22.2.2020.

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

 • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)