Skip to main content

Štvorhlasné gajdy s trojitou meldoickou píšťalou a nafukovacou trubicou

Hlavná píšťala otvorená, oktávová píšťala

 

Gajdy s melodickou píšťalou tejto konštrukcie sa spájajú s okolím Nitry a najmä s posledným gajdošom tohto regiónu – Jozefom Antalíkom (1898-1989). Ich sporadický výskyt v iných častich Slovenska dokumentujú zmienky o trojitej melodickej píšťale v štúdii A.POLONCA (Gajdy – ľudový hudobný artefakt.).

Najcharakteristickejším znakom tohto druhu gájd je konštrukcia melodickej píšťaly. Je to trojitá trubica vyrobená z jedného kusa dreva. Na jej prednej pravej strane sa nachádza kontrová píšťala  (jednorka, odrážka) s 1 hamtovým otvorom. Ľavá, hlavná píšťala ( pätorka, abeceda, prebierka ) má 5 hamtových otvorov, 1 bočný dolaďovací otvor a je v celom priebehu otvorená. Na zadnej strane gajďice sa nachádza tretia píšťala, dlhá 38-60 mm a na dolnom konci je uzatvorená. Po odkrytí ej jediného hmatového otvoru ( palečňica ) znie oktáva základného tónu, preto ju nazývame oktávovou píšťalou. Do vývrtov na hornom konci melodickej píšťaly sa vsúvajú tri piskori z trtiny alebo čiernej bazy. Ku kontrovej píšťale je na dolnom konci pripevnený drevený koňík . Popri funkcii ozvučnice nahrádza predĺženie kontrovej píšťaly, ktoré je nevyhnutné na znenie spodnej kvarty základného tónu. Je to kónická, zhora nadol sa zužujúca trubica dlhá 90-110mm, široká 60-80 mm, ktorá tvorí stred medzi dvoma zrkadlovo vyrezanými hlavami koňa, alebo ovce. Koňík môže byť aj polovičný, t.j. s jednou hlavou. Prinližne v strede dĺžky trubice sa nachádza pozdĺžna štrbina, ktorá sa zapcháva voskom a nahradzuje tak dolaďovacie otvory ozvučnice predchádzajúcich typov gájd. Ku koňíku je pripevnená retiazka so šparcháčom.

Gajdicu s mechom spája kozička alebo antropomorfná hlávka (spodobou ľudskej hlavy) s roznakým pravouhlým vývrtom. (Na základe prác B. Sárosiho (1967) a B. Širolu (1937) možno usudzovať , že antropomorfná hlávka je podľa všetkého maďarskej proveniencie, koňík sa k nám dostal cez maďarské územie pravdepodobne z Chorvátska. Ide tak zrejme o jeden z viacerých dôkazov súvislosti našich troj- a štvorhlasých gájd s chorvátskymi gajdami.)
Burdónová píšťala ( huk )ˇje dlhá 500-800 mm, s vnútorným priemerom 8-8,5 mm a je zložená s troch stavcov , ktoré sa do seba zasúvajú. Zakončená je ozvučnicou z mosadzného plechu.Vzduchový rezervoár ( mech, ťemľov ) a nafukovacia trubica sú rovnaké ako u predchádzajúcich druhov gájd.

Hlavná píšťala uzatvorená, oktávová píšťala

Hoci ide opäť o nástroj Jozefa Antalíka, za samostatný druh gájd ho považujeme z troch dôvodov:
1. Hlavná píšťala má síce dolaďovací otvor, ten však spolu s jej dolným koncom dodatočne uzatvorený.
2. Tento konštrukčný prvok bol ako jeden z dôležitých činiteľov rozdielnych štýlov hry základom diferenciácie trojhlasých gájd.
3. Trojitá gajďica s uzatvorenou hlavnou píšťalou je známa aj ako melodická píšťala gájd s pomocným mechom. Ten bol aplikovaný na staršie štvorhlasé gajdy s nafukovacou trubicou, t.j. na tie, o ktorých sa na tomto mieste zmieňijeme.

Hlavná a kontrová píšťala uzatvorená, malá burdónová píšťala

Ide o gajdy, ktoré vyrobil gajdoš Ján Huďan zo Zvolenskej Slatiny a ktoré sú pozoruhodné stavbou melodickej píšťaly. Tá aj napriek tomu, že sa neuplatnila ako trvalá súčasť gájd, dokazuje invenciu konštrukčného myslenia jej tvorcu.
Pravá, kontrová píšťala, ktorá sa nachádza na prednej strane gajďice má jeden hamtový otvor, ľavá, hlavná píšťala má 5 hmatových otvorov vpredu a 1 zadný hamtový otvor. Obidve píšťaly sú na dolnom konci uzatvorené. Tretia píšťala na zadnej strane je na rozdiel od oktávovej píšťaly predchádzajúceho druhu gájd otvorená v celom priebehu a nemá žiadny hmatový otvor. Pomocou otočného kolíka priečne pretínajúceho jej vývrt na dolnom konci ju možno uzatvoriť, čím jej tón prestáva znieť. Pootočením kolíka do druhej polohy sa otvor, ktorý je v ňom vyvŕtaný, prekryje s vývrtom zadnej píšťaly a jej tón znie nepretržite preto názov malá burdónová píšťala.Táto gajďica je uložená v nástrojovej zbierke múzea SNM v Dolnej Krupej.
S výnimkou zadného hmatového otvoru hlavnej píšťaly je táto gajďica identická s melodickou píšťalou poľských podhalanských gájd. Uvedené konštrukčné prvky však dokazujú, že ide o originálne riešenie Jána Huďana.

Štvorhlasné gajdy s trojitou melodickou píšťalou a pomocným mechom

Hlavná píšťala uzatvorená, oktávová píšťala

Správy o výskyte štvorhlasých gájd tohto druhu sa síce bezprostredne týkajú kopaníc pri Bzinciach pod Javorinou a pri Lubine, ale možno predpokladať, že ich tradícia na slovenskej strane pod Veľkou Javorinou v okolí Nového Mesta nad Váhom väčší geografický záber. Melodická píšťala bola prakticky identická s melodickou píšťalou štvorhlasých gájd Jozefa Antalíka. Burdónová píšťala visela kolmo za hráčom vzhľadom na veľké rozmery ozvučnice. Umožňovala to pravouhlo lomená prívodná trubica. Použitie pomocného mechu je zrejme odrazom intenzívnych obojstranných kontaktov medzi slovenskými a moravskými gajdošmi, v rámci ktorých sa preniesol na slovenské gajdy s nafukovacou trubicou.

(text: Bernard Garaj ml.)

Jozef Antalík

Prehrať ukážku

Vážení páni majstri, milí tovariši a učni cechu gajdošského.V mene rady CSG si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie cechu, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 22. februára 2020 o 9,30 v zasadačke obecného úradu v Malej Lehote, v rámci Medzinárodného gajdošského festivalu ,,Gajdošské fašiangy „. Prosíme všetkých členov o účasť na tomto dôležitom stretnutí  tak, aby ste svojimi postrehmi a pripomienkami zlepšili  organizáciu a chod nášho gajdošského spoločenstva. Prosím však predovšetkým  pánov majstrov cechu, aby sa  zúčastnili v čo možno najhojnejšom počte z dôvodu schvaľovania upravených stanov cechu a voľbe nového zloženia rady CSG, ktorá Vás bude zastupovať na ďalšie volebné obdobie. V prípade neúčasti prosíme o podanie svojho mandátu niektorému majstrovi cechu, ktorý má Vašu dôveru a mieni sa zasadania cechu zúčastniť. Ďalej Vás prosím o podávanie návrhov na Vašu predstavu o  zložení novej  rady CSG. Poprosil by som Vás zároveň o podávanie návrhov na nových členov cechu tj. učňov  a ďalších členov o požiadavku vykonania tovarišských a majstrovských skúšok, ktorémukoľvek  členovi Cechovej rady. Obed a občerstvenie bude zabezpečené zdarma. Cestovné výlohy budú hradené len účinkujúcim v rámci festivalu. predsa ešte jedna prosba, doneste si so sebou hotovosť na zaplatenie členského príspevku. Tovariš 10€ a majstri 20€. prípade neúčasti peniaze môžete poslať po niektorom s kolegov vo Vašej blízkosti príp. na účet : ČSOB a.s. SK18 7500 0000 0040 1972 6379.

     S pozdravom Jaroslav Chalupka , sekretár .

Ctení páni majstri cechu gajdošského, vážení tovariši, milí učni.
 
V rámci Gajdošských fašiangov (1.-2.-3. marca 2019) sa bude v sobotu 2. marca 2019 o 09:30 hod. vo Veľkej Lehote konať Valná hromada cechu. Jej súčasťou, okrem iných dôležitých bodov, bude ako už býva zvykom i prijímanie nových učňov, tovarišov i majstrov nášho gajdošského cechu. Títo by mali buď na podnet svojich učiteľov, majstrov, alebo pri tovarišoch z vlastnej vôle podstúpiť pred cechové majstrovské zhromaždenie a zložiť skúšky potrebné pre ďalší postup v hierarchii cechu (učni budú len predstavení). Preto chcem poprosiť všetkých tých ktorých sa to týka, tj. majstrov a tovarišov, aby radu cechu prosím informovali. Je potrebné brať na zreteľ okrem zvládnutej techniky hry na gajdy i vek (pre učňov ktorí by chceli robiť skúšky na tovariša je ročník nar. 2001) a doba pôsobenia na poste učňa, príp. tovariša (3 roky).
 
Rada CSG.

Vážení gajdoši a priaznivci cechu gajdošského.

  • Ako každý rok, tak ani  tento nie je výnimkou , že po Gajdovačke (Medzinárodný gajdošský festival )v Oravskej Polhore, začína príprava na druhý významný gajdošský sviatok a tou sú Gajdošské fašiangy .Festival gájd sa začína piatkom v Malej Lehote a pokračuje sobotným programom vo Veľkej Lehote a Jedľových Kostoľanoch.Všetko potom vyvrcholí nedeľnými svätými omšami vo všetkých usporiadateľských obciach.Termín podujatia 1.-2.-3.marca 2019 .Pomaly ale isto pripravujeme program a zostavu účinkujúcich z Našich  ale i vzdialenejších zahraničných končín.Po konečnom rozhodnutí ktoré je tak trochu aj vo Vašich rukách , budete oficiálne pozvaní a informovaní so všetkým čo k tomu prináleží, (program , ubytovanie ,strava  a cestovné výlohy ). Keďže , sa v rámci tohoto podujatia koná vždy v sobotu dopoludnia Valná hromada cechu , tentoraz vo Veľkej Lehote  , je potrebné aby ste sa do programu zapojili i tí členovia cechu s ktorými sa z časového dôvodu  do hlavného programu nepočíta. Veď účasť na gajdošskej schôdzi je po členskom príspevku Vaša druhá bohumilá povinnosť .Prísť aspoň na jeden deň , stretnúť sa s gajdošmi , priateľmi a známymi je predsa fajn. Účastnikom hromady poskytnú zúčastnené obce celodenné stravovanie .Cestovné výlohy a ubytovanie budú okrem účinkujúcich uhradené i pochôdzkárom , ktorí sa do fašiangového programu zapoja po dohode s organizátormi, teda cechom a obcami.Na  ďalší rok sa gajdoši a gajdošské skupiny prestriedajú  tak , aby možnosť účinkovať na festivale dostali postupne všetci tí  ktorí o to prejavia záujem .Na záver by sme  mali  voči Vám jedno prianie .Aby sme sa na gajdošských ale i folklórnych podujatiach stretávali častejšie , aj keď nie sme na ne usporiadateľmi pozvaní . Stretnutie pri gajdošskej muzike je pre Nás všetkých príjemné na ktoromkoľvek  festivale .Tak ako tomu bolo aj na  gajdošskom dvore v Detve .Tu ste osobnou účasťou a svojou hrou oslovili široké masy divákov  ktorí sa na dvore pristavili práve kvôli Vám .Ono nakoniec osobnými hráčskymi  stretnutiami a tým aj štýlmi hry na gajdy Nás všetkých po inštrumentálnej stránke posúvajú dopredu .Tak úroveň Slovenskej gajdošskej kultúry môže veselo napredovať . Rada CSG.

NOVO PRIDANÉ:

 

Pozrite si pozvánku na Gajdošský dvor 2019 v Detve na našom facebooku.

(pre tých čo nemajú facebook si pozvánku môžu stiahnuť „TU“)

Video: Matúš Kovár hrá na hrubých gajdách v SĽUKU

29.-30. september – Babohorská jeseň (Oravská Polhora)

13. – 16. september – World Music Festival Bratislava

Bližšie info TU

7.- 9. september 2018 – Gajdovačka,

Medzinárodný gajdošský festival (Oravská Polhora)

Bližšie info TU

Gazdovanie na Hriňovských lazoch (Hriňová) 17. – 18.8.2018

Bližšie info TU

HONTIANSKA PARÁDA HRUŠOV 17. – 18. 8. 2018

Bližšie info TU

NAJBLIŽŠIA UDALOSŤ

3.-5. august – Podroháčske folklórne slávnosti (Zuberec)

Bližšie info TU

Milí gajdoši.

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že dňa 14-tého júla 2018, v sobotu večer vo veku 76.rokov nás navždy opustil vzácny človek Milan Štesko. Bol jedným zo zakladajúcich členov gajdošského cechu a znamenitý znalec Valaskej kultúry na Slovensku. Ešte pred týždňom sa zúčastnil na Podpolianskych folklórnych slávnosti 2018 v Detve ako člen poroty na súťažnej prehliadke výrobcov ľudových hudobných nástrojov Instrumentum excellens, na ktoré dostal pozvanie na základe doporučenia rady CSG. Pri tejto príležitosti navštívil aj Gajdošský dvor, kde sa s mnohými z nás stretol v priateľskej besede. Svojou skromnosťou a záujmom o dianie vo dvore bol jeho ozdobou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Rada CSG.

 

Pohrab bude vo štvrtok 19. Júla o 12.00 hodine v krematóriu v Kremničke.

Najbližšia udalosť.

22. júl – Festival Goralskej kultúry GORALFEST

pod Pilskom a B. Horou (Sihelné)

Viac info TU

Najbližšia udalosť.

14. júl – 15. júl – Bačovské dni Malatiná

Viac info TU

Milí gajdoši a priatelia cechu gajdošského. Tak ako vlani, i tento rok Rada cechu v spolupráci s dôvernými priateľmi cechu pripravuje v dňoch 12. -13. -14. júla 2019 Gajdošský dvor v Detve, ako súčasť Folklórnych slávnosti pod Poľanou. Preto Vás v mene CSG chcem o tejto milej udalosti informovať a zároveň na túto akciu čo najsrdečnejšie pozvať. Členov a priateľov cechu, rodinných príslušníkov, ale i ľudí z ulice ktorí milujú folklór a hlavne gajdošskú muziku a kultúru. No najdôležitejšie bude, aby sa na tomto podujatí zúčastnilo čo najviac gajdošov, členov, ale i nečlenov cechu, ktorí svojou hrou vytvoria tú pravú atmosféru gajdošského dvora. Preto by som Vás chcel poprosiť o predbežné informácie, kto by sa tohoto podujatia zúčastnil, prípadne na koľko dní, alebo dátum predbežnej účasti. Je to samozrejme nezáväzné. Pre Nás organizátorov bude táto informácia veľmi nápomocná na zabezpečenie bezproblémového priebehu tejto významnej gajdošskej akcie CSG. Postupne budeme gajdošskú pospolitosť o všetkom informovať. Kto by mal záujem a chuť pomôcť pri organizovaní dvora budeme sa na Vašu spoluprácu o to viac tešiť. Prosím dajte o sebe vedieť, aj telefonicky 0915 433 579. V mene rady CSG Jaroslav Chalupka (sekretár CSG)